Gps

parry
105 gracze
 1. Przy wykonywaniu niwelacji trygonometrycznej osnowy pomiarowej celowe nie mogą być dłuższe niż :
  • 100
  • 150
  • 200
  • 250
 2. Który z elementów nie jest częścią teodolitu ?
  • Śruba ustawcza
  • Śruba rektyfikacyjna.
  • Śruba ustawcza krzyża celowniczego.
  • Śruba elewacyjna.
 3. Z jaką dokładnością i szczegółowością powinna być sporządzona mapa ogólnogeograficzna ?
  • Odpowiadającą skali mapy.
  • Odpowiadającą celowi wykonania mapy.
  • Nie mniejszą niż fizjologiczna rozdzielczość oka ludzkiego.
  • Odpowiednią dla przedstawianego zagadnienia.
 4. Który z wymienionych błędów nie jest błędem przypadkowym pomiaru taśmą ?
  • Błąd z powodu niedokładnego wbijania szpilek.
  • Błąd powodu niedokładnego przyłożenia taśmy do punktu początkowego oraz do szpilek kolejno wbijanych w teren.
  • Błędy odczytu końca taśmy.
  • Błąd z tytułu niedokładnego układania taśmy w linii.
 5. Sieć kątowo-liniową nawiązuje się do poziomej osnowy geodezyjnej w sposób zapewniający orientację przestrzenną sieci z co najmniej :
  • Jednego niezależnego kierunku.
  • Dwóch niezależnych kierunków.
  • Dwóch niezależnych kierunków i jednego kontrolnego kierunku
  • Trzech niezależnych kierunków
 6. Skonstruowanie pierwszego teodolitu przypisuje się :
  • JesseRamsdenowi.
  • Otto Fennelowi.
  • Martinowi Waldseemuellerowi.
  • Leonardowi Digges'owi.
 7. Osnowy pomiarowej nie zakłada się w postaci :
  • Pomiarowej osnowy sytuacyjnej.
  • Pomiarowej osnowy wysokościowej.
  • Pomiarowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej (dwufunkcyjnej).
  • Pomiarowej osnowy fotogrametrycznej (aerotriangulacja).
 8. Jakie formy może mieć podziałka mapy ?
  • Mianowana, nie mianowana, przestrzenna
  • Mianowana, liniowa, liczbowa
  • Liniowa, poprzeczna, liczbowa
  • Transwersalna, kołowa, liniowa
 9. Obecnie obowiązującym w Polsce poziomem odniesienia pomiarów niwelacyjnych jest :
  • Poziom morza północnego – Amsterdam NAP
  • Poziom morza bałtyckiego – Kronsztad 60
  • Poziom morza bałtyckiego – Kronsztad 86
  • Poziom morza bałtyckiego – Pułkowo 42
 10. Jakie z wymienionych wielkości nie podlegają pomiarowi w terenie :
  • Odległości.
  • Kierunki.
  • Kąty
  • Przewyższenia
 11. Który z błędów nie jest błędem systematycznym pomiaru kąta :
  • Błąd spowodowany niedokładnym ustawieniem osi pionowej instrumentu
  • Błąd spowodowany ekscentrycznością alidady
  • Błąd spowodowany ekscentryczności celu
  • Błąd spowodowany refrakcją boczną.
 12. Przed rozpoczęciem lub w trakcie każdej sesji pomiarowymi technikami kinematycznymi RTK oraz RTN wykonuje się pomiar kontrolny na punktach poziomej osnowy geodezyjnej zlokalizowanych w odległości od rejonu pomiaru nie większej niż :
  • 1km
  • 2km
  • 3km
  • 5km
 13. Ile wynosi błąd wyznaczenia kąta prostego za pomocą węgielnicy pryzmatycznej ?
  • 1’kątową
  • 2’
  • 3’
  • 5’
 14. Przy wykonywaniu geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych wyniki pomiarów długości oraz współrzędne prostokątne płaskie wyraża się w metrach z precyzją do :
  • 1,0 m.
  • 0,1m
  • 0,01m
  • 0,001m
 15. Którego z elementów nie trzeba umieszczać na szkicu polowym ?
  • Numerów szkiców sąsiednich.
  • Kieruneku północy.
  • Szkicu osnowy pomiarowej.
  • Nazwisk i imion właścicieli działek.
 16. Jakie błędy systematyczne mogą występować podczas pomiaru odległości – taśmą stalową ?
  • Zwis taśmy, komparacja,wpływ temperatury, nierówności terenu, wpływ wilgotności względnej, niewłaściwy naciąg taśmy,
  • Wpływ wilgotności względnej, wpływ temperatury, zwis taśmy, skręt taśmy, komparacja, niewłaściwy naciąg taśmy.
  • Niewłaściwy naciąg taśmy, nierówności terenu, zwis taśmy, komparacja, wpływ wilgotności względnej, wpływ temperatury,
  • Niedokładne ułożenie na linii, wpływ temperatury, zwis taśmy, komparacja, niewłaściwy naciąg taśmy, nierówności terenu.
 17. Średni błąd położenia punktów pomiarowej osnowy wysokościowej nie może być większy niż :
  • 0,01 m
  • 0,02 m
  • 0,05 m
  • 0,10 m
 18. Które przykłady pomiarów należą do grupy pomiarów pośrednich odległości.
  • Ekscentryczny pomiar kierunków i wyznaczenie wartości kąta.
  • Paralaktyczny pomiar odległości.
  • Pomiar odległości dalmierzem optycznym.
  • Pomiar odległości dalmierzem elektrooptycznym.
 19. Który z rodzajów pomiarów niwelacyjnych stosowany jest do określania wysokości punktów podstawowej osnowy wyskościowej ?
  • Geometryczna.
  • Hydrometryczna
  • Trygonometryczna
  • Barometryczna
 20. Ile tyczek geodezyjnych należy posiadać, aby przetyczyć linie między dwoma punkatmi AB, między którymi nie ma nezpośredniej widoczności ?
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 21. Pierwsze teodolity, które umożliwiały rysowanie map bezpośrednio w terenie nazywane były :
  • Alidadami stolikowymi.
  • Kątomierzami mierniczymi.
  • Kierownicami topograficznymi.
  • Astrolabium polowe
 22. Teodolit Wild T3 należy do instrumentów o :
  • Małej dokładności
  • Średniej dokładności
  • Wysokiej dokładności
  • Najwyższej dokładności
 23. Pomiar elementów ciągu wiszącego podlega weryfikacji w drodze pomiaru, wykonanego z ostatniego punktu tego ciągu :
  • Co najmniej jednego szczegółu terenowego I grupy dokładnościowej o znanych współrzędnych.
  • Kierunków kontrolnych do punktów osnowy pomiarowej.
  • Kierunków i odległości do widocznych punktów osnowy pomiarowej.
  • Nie trzeba weryfikować.
 24. Różnica między wynikami pomiarów różnicy wysokości w jednym przęśle niwelacji geometrycznej nie może przekroczyć, w ciągu niwelacji geometrycznej, wielkości :
  • 0,001
  • 0,002
  • 0,003
  • 0,004
 25. Co to jest skala mapy i jaką może mieć postać ?
  • Stosunek długości odcinka w terenie do jego długości na mapie.
  • Stosunek długości odcinka na mapie do jego długości w terenie.
  • Stosunek długości zredukowanego do poziomu odcinka na mapie do jego długości w terenie.
  • Stosunek długości zredukowanego do poziomu odcinka w terenie do jego długości na mapie.
 26. Która z wymienionych przyczyn nie jest źródłem błędów pomiarów kierunków :
  • Wewnętrzna
  • Zewnętrzna
  • Instrumentalna
  • Osobowa
 27. Błąd średni pojedynczego odczytu m0 w teodolitach z mikrometrem optycznym przy dwóch koincydencjach wynosi :
  • ±0.24t, gdzie t jest wartością najmniejszej działki mikrometru
  • ±0.40t, gdzie t jest wartością najmniejszej działki mikrometru
  • ±0.04t, gdzie t jest wartością najmniejszej działki mikrometru
  • ±0.14t, gdzie t jest wartością najmniejszej działki mikrometru
 28. Błąd średni wysokości punktów pomiarowej osnowy wysokościowej wykorzystywanej do określenia wysokości szczegółów terenowych, będących elementami infrastruktury technicznej, nie może być większy niż :
  • 0,01 m.
  • 0,02 m.
  • 0,04 m.
  • 0,05 m.
 29. Jaka jest optymalna rozdzielczość pliku mapy wektorowej ?
  • Nie ma znaczenia
  • 150 dpi
  • 300dpi
  • 600dpi
 30. Jaklie redukcje długości pomierzonych na pow. Ziem i w jakiej kolejności, należy przeprowadzić, aby można było posługiwać sie nimi na mapie :
  • Do poziomu, na powierzchnie (płaszczyznę) odwzorowawczą,na elipsoidę odniesienia, na płaszczyznę układu współrzędnych
  • Do poziomu, na elipsoidę odniesienia, na powierzchnie (płaszczyznę) odwzorowawczą, na płaszczyznę układu współrzędnych
  • Do poziomu, na płaszczyznę układu współrzędnych, na elipsoidę odniesienia, na powierzchnie (płaszczyznę) odwzorowawczą
  • Na elipsoidę odniesienia, do poziomu, na powierzchnie (płaszczyznę) odwzorowawczą, na płaszczyznę układu współrzędnych
 31. Wyniki pomiaru kierunków i kątów związane z geodezyjnymi pomiarami sytuacyjnymi i wysokościowymi wyraża się w gradach, z precyzją do :
  • 0,1 grada.
  • 0,01 grada.
  • 0,001 grada.
  • 0,0001 grada.
 32. Który z błędów nie jest błędem systematycznym pomiaru kąta :
  • Błąd spowodowany niedokładnym ustawieniem osi pionowej instrumentu v-v w pionie.
  • Błąd spowodowany ekscentrycznością stanowiska.
  • Błąd spowodowany nieprostopadłością osi obrotu lunety do osi pionowej instrumentu, czyli błędem inklinacji
  • Błąd spowodowany refrakcją boczną.
 33. Przy wykonywaniu niwelacji trygonometrycznej osnowy pomiarowej wysokość instrumentu oraz wysokość tarczy celowniczej ustala się z dokładnością nie mniejszą niż :
  • 0,001 m.
  • 0,002 m.
  • 0,003 m.
  • 0,004 m.
 34. W niwelacji trygonometrycznej przy określaniu wysokości błąd pomiaru kąta nie może przekroczyć wartości :
  • ±0,0010 grada.
  • ±0,0020 grada.
  • ±0,0030 grada.
  • ±0,0040 grada.
 35. W niwelacji trygonometrycznej przy określaniu wysokości błąd pomiaru odległości nie może przekraczac wartości :
  • 0,010
  • 0,015
  • 0,020
  • 0,025
 36. Ile metrów może mieć odcięta do pomiaru szczegółów I grupy dokładnościowej ?
  • 15
  • 25
  • 36
  • 50
 37. Co nie jest celem wywiadu terenowego przed wykonaniem pomiarów sytuacyjnych i wysokosciowych ?
  • Identyfikacja w terenie punktów osnowy geodezyjnej oraz znaków granicznych.
  • Porównanie treści materiałów PZGiK ze stanem faktycznycm.
  • Pozyskanie informacji o terenie, który ma być objęty pomiarem, mających znaczenie dla zakresu planowanych prac.
  • Określenie koniecznych metod pomiarowych i składu zespołów.
 38. Do stabilizacji punktów osnowy pomiarowej nie stosuje się znaków :
  • Z kamienia.
  • Z betonu
  • Z tworzyw sztucznych.
  • Pali drewnianych.
 39. Wzór na błąd standardowy dalmierza elektrooptycznego wynosi md=±(A+B*10-6*d). Składnik A zależy od :
  • Błędu określenia przesunięcia fazowego, błędu wyznaczenia stałej dodawania
  • Błędu określenia przesunięcia fazowego, błędu wyznaczenia stałej dodawania, wpływu błędów ustawienia dalmierza oraz reflektora nad punktami
  • Błędu określenie prędkości rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w próżni
  • Wpływu błędów określenia danych meteorologicznych, wpływu krótkookresowych zmian częstotliwości wzorcowych
 40. Jaki czynnik podlega pomiarowi w elektrooptycznych dalmierzach fazowych ?
  • Czas przebiegu sygnału
  • Przesunięcie fazowe
  • Prędkość światła
  • Moc zwrotna sygnału
 41. Długość pojedynczego ciągu poligonowego poziomej osnowy sytuacyjnej nie powinna przekraczać :
  • 1 000 m.
  • 2 000 m.
  • 3 000 m.
  • 4 000 m.
 42. Jakiego rodzaju zniekształceń nie wyodrębnia się w charakterystyce odwzorowań kartograficznych ?
  • Odległości
  • Kątów
  • Kierunków
  • Pól
 43. Który z podanych poniżej błędów nie jest błędem systematycznym występujacym podczas pomiaru odległości - taśmą stalową?
  • Zwis taśmy
  • Komparacja
  • Odczyt
  • Naciąg taśmy
 44. Przy zakładaniu pomiarowych osnów sytuacyjnych nie musi być koniecznie zapewnione :
  • Wielopunktowe nawiązanie do punktów poziomej osnowy geodezyjnej.
  • Co najmniej dwukrotny pomiar każdego mierzonego elementu
  • Pomiar do punktów stabilizowanych.
  • Wykonanie obserwacji nadliczbowych.
 45. Jakie błędy systematyczne mogą występować podczas pomiaru odległości dalmierzem elektrooptycznym ?
  • Niezależny od odległości, zależny liniowo od odległości, zależny nieliniowo od odległości.
  • Zależny od odległości, zależny liniowo od odległości, zależny nieliniowo od odległości.
  • Zależny od odległości, niezależny liniowo od odległości, zależny nieliniowo od odległości.
  • Zależny od odległości, niezależny liniowo od odległości, niezależny nieliniowo od odległości.
 46. Osnowy pomiarowej nie zakłada się w postaci :
  • Pomiarowej osnowy sytuacyjnej.
  • Pomiarowej osnowy wysokościowej.
  • Pomiarowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej (dwufunkcyjnej).
  • Pomiarowej osnowy fotogrametrycznej (aerotriangulacja).
 47. Błąd średni pomiaru różnic wysokości metodą niwelacji geometrycznej ze środka nie może być większy niż :
  • 5 mm/km.
  • 10 mm/km.
  • 15 mm/km.
  • 20 mm/km.
 48. Wymień czynności podczas przygotowania do pomiaru odległości - taśmą :
  • Sprawdzenie podziału taśmy, sprawdzenie liczby szpilek, przekazanie szpilek na początek taśmy, przetyczniie boku.
  • Sprawdzenie podziału taśmy, sprawdzenie liczby szpilek, przetyczniie boku. wytyczenie prostopadłych.
  • Sprawdzenie długości taśmy, sprawdzenie węgielnicy, przetyczniie boku, przeliczenie szpilek.
  • Sprawdzenie długości taśmy, sprawdzenie węgielnic i pionu optycznego, przetyczniie boku.
 49. Które ze zjawisk stanowi źródło błędów systematycznych podczas pomiaru kąta pionowego ?
  • Błąd celowania.
  • Błąd refrakcji.
  • Błąd inklinacji.
  • Błąd centrowania.
 50. Jakie przyrządy geodezyjne są potrzebne do tyczenia linii przez przeszkodę ?
  • Taśma miernicza, tyczki geodezyjne, pion sznurkowy.
  • Tyczki geodezyjne, pion sznurkowy, węgielnica.
  • Tyczki geodezyjne.
  • Tyczki geodezyjne, pion sznurkowy, węgielnica, taśma miernicza.
Gps gps gps gps.
 • Stworzony 18/06/2017
 • Opublikowany 19/06/2017
 • Zmienione 18/06/2017
 • Trudność Trudny
 • Pytania 50
 • Motyw Naukowy

Masz do wyboru 3 rodzaje projektowania:

 • Pomarańczowy
 • Niebieski
 • Light
Poz. Gracz Wynik Chrono Data
Zgodnie z klasyfikacją
przez sarah.langlois
26 gracze
przez parry
50 gracze