Jesień 2017

justi
125 gracze
 1. Skala pięciu czynników ryzyka Wilsona zakłada wskaźnik ryzyka trudnej intubacji, a te pięć czynników to :
  • A . masa ciała, deformacja klatki piersiowej, krótka szyja, pełny żołądek, ruchomość w stawach skroniowo-żuchwowych,
  • B . masa ciała, krótka szyja, pełny żołądek, cofnięta żuchwa, odległość pomiędzy szczytem brody a mostkiem,
  • C . masa ciała, krótka szyja, pełny żołądek, cofnięta żuchwa, niskie podniebienie, brak uzębienia w jamie ustnej,
  • D . masa ciała, ruchomość kręgosłupa szyjnego, ruchomość w stawach skroniowo-żuchwowych, cofnięta broda i wysunięte zęby
 2. Istotne dla postępowania anestezjologicznego zaburzenia w EKG to :
  • A. blok odnogi pęczka Hisa,
  • B. cechy przerostu prawej komory
  • C. zespół Wolffa-Parkinsona-White’a
  • D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 3. Operacje wewnątrzmaciczne są zwykle przeprowadzane w :
  • A. 18–20 tyg. ciąży
  • B. 20–24 tyg. ciąży
  • C. 22–30 tyg. ciąży
  • D. 32 tyg. ciąży
 4. W wentylacji jet wysokimi częstotliwościami – HFJV – liczba oddechów wynosi :
  • A. 20–100/min.
  • B. 40–80/min
  • C. 60–600/min.
  • D. >1000/min
 5. Do którego rodzaju znieczulenia regionalnego podaje się lek drogą dożylną ?
  • A. blokada nosa
  • B. blokada Biera
  • C. blokada splotu szyjnego
  • D. blokada splotu ramiennego z dostępu pachowego
 6. CPP to skrót określający :
  • A. średnie ciśnienie tętnicze
  • B. ciśnienie perfuzji mózgowia
  • C. wielkość ciśnienia śródczaszkowego
  • D. przepływ mózgowy krwi
 7. Leczenie kwasicy oddechowej u noworodka polega na :
  • A. poprawie wentylacji i krążenia
  • B. podaniu 8,4% NaHCO3
  • C. podaniu levonoru
  • D. zastosowaniu CPAP
 8. Do zabiegu artroskopii stawu barkowego najskuteczniejszą metodą z wymienionych znieczuleń jest :
  • A. blokada zwoju gwiaździstego
  • B. blokada splotu szyjnego
  • C. blokada splotu ramiennego
  • D. żadna z powyższych
 9. Pacjenta, u którego nawet niewielki wysiłek fizyczny wywołuje duszność i ból dławicowy, zaliczysz według klasyfikacji NYHA do :
  • A. klasy II
  • B. klasy IV
  • C. klasy III
  • D. poza klasyfikacją.
 10. Oddech paradoksalny rozpoznajemy, gdy następuje :
  • A. szybki wdech i wydech
  • B . zaciąganie klatki piersiowej na wdechu, ale brak efektywnego wydechu
  • C. długa przerwa wdechowa lub wydechowa
  • D. długi wydech
 11. W przypadku wykonywania znieczulenia podpajeczynówkowego u dzieci do pierwszego roku życia, przestrzeń podpajeczynówkową powinno się nakłuwać na poziomie :
  • A. L1/L2 lub L2/L3
  • B. L2/L3 lub L3/L4
  • C. L3/L4 lub L4/L5
  • D. L4/L5 lub L5/S1
 12. Kwasica metaboliczna przewlekła, w pełni skompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej :
  • A . p H - prawidłowe, pCO2 - obniżone, HCO3 – obniżone, BE – obniżone,
  • B . p H - podwyższone, pCO2 - obniżone, HCO3 – prawidłowe, BE – podwyższone
  • C . p H – prawidłowe, pCO2 - obniżone, HCO3 – prawidłowe, BE – obniżone
  • D . p H - podwyższone, pCO2 - podwyższone, HCO3 – podwyższone, BE – podwyższone
 13. Podczas stosowania Morfiny Spinal dokanałowo w bezpośrednim okresie pooperacyjnym zaobserwujesz następujące objawy: senność, uporczywy świąd skóry, nudności, wymioty, retencję moczu. Oznacza to :
  • A . typowy stan w bezpośrednim okresie pooperacyjnym wynikający z głodzenia pacjenta przed zabiegiem operacyjnym
  • B. dział. niepożądane zastosow. dokanał opioidów o których należy powiadomić anestezj. i przestać podaw. do przestrz. zewnątrzopon.
  • C. że należy podać tlen do oddychania i uspokoić pacjenta
  • D . ż e należy pozostawić pacjenta w spokoju, ponieważ po zabiegu takie objawy są możliwe
 14. Skuteczną defibryl. uzysk. się gdy przez serce przepłynie prąd o dostat. dużym natężeniu. Natęż. prądu zależy od wybranej energii wyład. (J), jak i rezystancji (Ω), na drodze prądu. Czynniki określaj. imped. to wszystkie z WYJĄTKIEM :
  • A. wybrana energia wyładowania
  • B. pasta przewodząca pomiędzy skórą a elektrodą
  • C. liczba już wykonanych wyładowań
  • D. przerwy między wyładowaniami
 15. Powikłaniem technicznym, podczas leczenia terapią ECMO, NIE jest/są :
  • A. zaburzenia stężeń tlenu i dwutlenku węgla we krwi
  • B. obecność powietrza w układzie drenów
  • C. uszkodzenie pompy
  • D. uszkodzenie układu drenów
 16. Manewry rekrutacyjne to :
  • A . krótkotrwałe zastosowanie wysokiego ciśnienia dodatniego w drogach oddechowych
  • B . długotrwałe zastosowanie niskiego ciśnienia dodatniego w drogach oddechowych
  • C. rodzaj wentylacji o wysokiej częstotliwości
  • D . czynności, które wykonuje się u pacjentów leczonych z powodu pęcherzy rozedmowych
 17. Do metod oksygenacji pozaustrojowej należy :
  • A. BIPAP
  • B. HFO
  • C. MARS
  • D. ECMO
 18. Kwasica oddechowa ostra i nieskompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej :
  • A . p H - obniżone, pCO2 - podwyższone, HCO3 – prawidłowe, BE – prawidłowe
  • B . p H - podwyższone, pCO2 - podwyższone, HCO3 – obniżone, BE – podwyższone
  • C . p H – w normie, pCO2 - obniżone, HCO3 – prawidłowe, BE – obniżone
  • D . p H - podwyższone, pCO2 - obniżone, HCO3 – prawidłowe, BE – podwyższone
 19. Ostre powikłania w czasie zabiegu hemodializy wynikają :
  • A. z problemów technicznych
  • B . niewłaściwej aplikacji określonego modelu (parametrów) hemodializy
  • C . nie obserwuje się ostrych powikłań podczas zabiegu hemodializy
  • D. prawidłowe odpowiedzi A i B
 20. Zaburzenia w EKG istotne dla postępowania anestezjologicznego to :
  • A . zmiany w odcinku ST, wskazujące na chorobę niedokrwienną serca albo zatorowość płuca
  • B. oznaki przebytego albo świeżego zawału serca
  • C. trzepotanie lub migotanie przedsionków
  • D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
 21. Czy przynależność pielęgniarki/położnej do samorządu zawodowego jest obowiązkowa ?
  • A. nie, jest dobrowolna
  • B . tak, jednak za zgodą Naczelnej Rady Pielęg można wykonywać zawód pielęgniarki bez przynależności do samorządu zawodowego
  • C . tak, przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa
  • D . przynależn. pielęgn. do samorz. jest obowiąz. dla tych, które posiadają wykształc. przynajm. licencj. lub uzyskały tytuł spejalisty.
 22. Prawo dostępu do dokumentacji medycznej posiada(ją) :
  • A. pacjent i jego rodzina
  • B . pacjent, jego przedstawiciel ustawowy i osoba przez niego upoważniona
  • C . pacjent i jego najbliższa rodzina (małżonek, rodzice i dzieci)
  • D. tylko osoba upoważniona przez pacjenta
 23. Podstawowe wskaźniki modelu PATH obejmują m. in. wskaźniki efektywności (skuteczności i wydajności), do których zaliczamy :
  • A . średni czas pobytu (ostry zawał, udar, pozaszpitalne zapalenie płuc, złamanie kości udowej)
  • B. ciągłość opieki medycznej
  • C. zakłucia personelu medycznego
  • D . odsetek przyjęć po zabiegach w trybie jednodniowym m. in. zaćmy czy artroskopii
 24. Co to jest system peer review ?
  • A . ocena merytoryczna nadsyłanych do redakcji tekstów poprzez fachową recenzję
  • B . metoda oceny dorobku naukowego związana z oceną sumarycznej wartości impact factor
  • C . system oceny rankingowej czasopism naukowych oparty na analizie liczby cytowań
  • D . system łącznej oceny rankingowej czasopism naukowych i autorów
 25. Do negatywnych mierników zdrowia zaliczamy :
  • A. zachorowalność, śmiertelność, przyrost naturalny
  • B. chorobowość, płodność kobiet, oczekiwaną długość życia
  • C. zachorowalność, chorobowość, umieralność
  • D. zapadalność, śmiertelność, wskaźnik rozwoju ludzkości
 26. Fundamentalne założenia w zarządzaniu ludźmi mówi, że :
  • A. infrastruktura jest najważniejszym zasobem organizacji
  • B. ludzie są najważniejszym zasobem organizacji,
  • C . ludzie i infrastruktura są najważniejszym zasobem organizacji
  • D . organizacja jest najważniejszym zasobem przedsiębiorstwa
 27. Kierowanie przez delegowanie uprawnień przynosi konkretne korzyści, do których zaliczamy :
  • A. oszczędzanie czasu kierownika
  • B . oszczędzanie czasu pracownika oraz jego lepszą motywację
  • C. rozwój przedsiębiorczości na etapie podstawowym
  • D. efektywniejszą satysfakcję pracownika i przełożonego
 28. Do kolejnych etapów postępowania podczas realizacji pielęgniarskiego projektu badawczego NIE należy :
  • A . określenie celu badań oraz sformułowanie problemu badawczego
  • B . określenie hipotez, czyli twierdzeń naukowych, które dostarczą odpowiedzi na pytania wynikające z problemu badawczego
  • C. operacjonalizacja problemów badawczych
  • D. komercjalizacja wyników badań naukowych
 29. Grupa osób wspólnie realizująca proces leczenia stanowi zespół terapeutyczny, którego cechami jest wspólnota celu działania i odpowiedzialności za jego realizację oraz :
  • A . sprawny obieg informacji, indywidualne ustalenie zakresu działań
  • B . sprawny obieg informacji, wspólne ustalenie zakresu działań (w tym indywidualnych obowiązków i uprawnień)
  • C . ustalenie zakresu obowiązków przez lidera, sprawny obieg informacji
  • D . wspólne ustalenie zakresu działań (w tym indywidualnych obowiązków i uprawnień), wyłącznie elektroniczny obieg informacji
 30. Pacjent pozywa pielęgniarkę/położną i domaga się odszkodowania z a szkodę wyrządzoną w wyniku błędu medycznego. Ewentualna odpowiedzialność pielęgniarki/położnej będzie miała charakter :
  • A. odpowiedzialności karnej
  • B. odpowiedzialności zawodowej
  • C. odpowiedzialności pracowniczej
  • D. odpowiedzialności cywilnej
 31. Czynnik alarmowy, to :
  • A . biologiczny czynnik chorobotwórczy, który jest przyczyną występowania chorób zakaźnych
  • B . biologiczny czynnik chorobotwórczy o szczególnej zjadliwości i oporności
  • C . niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym
  • D . biologiczny czynnik chorobotwórczy, który wywołuje zakażenia charakterystyczne dla osób o obniżonej odpornosci
 32. W g H. Fayola, do funkcji kierowniczej (inaczej zwanej funkcją zarządzania) zaliczamy :
  • A . prognozowanie, organizowanie, rozkazywanie, koordynowanie, kontrolowanie
  • B . celowanie, organizowanie, koordynowanie, rozkazywanie, kontrolowanie
  • C . przekształcenie, celowanie, koordynowanie, kontrolowanie
  • D . prognozowanie, organizowanie, celowanie, przekształcenie, kontrolowanie
 33. Konformizmem nazywamy podporządkowanie zachowania i sposobu myślenia jednostki spowodowane rzeczywistym lub wyobrażonym naciskiem. Na nasilenie lub osłabienie konformizmu wpływa :
  • A . samoocena pielęgniarki, liczba autorytetów w grupie, podobne postawy współpracowników
  • B . wykształcenie, poczucie bezpieczeństwa, rodzaj ukończonej szkoły
  • C . wykształcenie, umiejętność skutecznego porozumiewania się, miejsce pracy
  • D . samoocena pielęgniarki, rodzaj ukończonej szkoły, podobne postawy współpracowników
 34. Benchmarking jest to metoda użyteczna w doskonaleniu jakości i polega na :
  • A . wybiórczym procesie porównywania wniosków przedsiębiorstwa np. szpitala, systemów zarządzania, procesów, produktów (usług medycznych)
  • B . nieprzerwanym procesie porównywania wyników przedsiębiorstwa np. szpitala, systemów zarządzania, procesów, produktów (usług medycznych)
  • C . nieprzerwanym procesie porównywania wydatków przedsiębiorstwa np. szpitala, systemów zarządzania, procesów, produktów, dyrektywny
  • D . wybiórczym procesie porównywania wydatków przedsiębiorstwa np. szpitala, systemów zarządzania, procesów, produktów (usług medycznych)
 35. Współczynnik oddziaływania Impact Factor (IF) dotyczy :
  • A. oceny czasopisma naukowego
  • B. oceny pracownika naukowego
  • C. oceny jednostki naukowej
  • D. oceny szpitala klinicznego
 36. Od 1 stycznia 2016 roku, samodzielnie ordynować leki zawierające określone substancje czynne mogą :
  • A . pielęgniarki i położne, które ukończyły studia I stopnia pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego w tym zakresie
  • B . pielęgniarki i położne, które ukończyły studia II stopnia lub posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa
  • C . pielęgn. i położ, ukończyły studia II st. lub mają tytuł specjal. w dziedz. pielęgn, pod war. ukończ. kursu specjalist. w tym zakresie
  • D . pielęgniarki i położne, które ukończyły studia II stopnia pod warunkiem ukończenia kursu specjalistycznego w tym zakresie
 37. Pacjent ma 17 lat i konieczne jest uzyskanie zgody na wykonanie zabiegu. Zgodę tę wyraża :
  • A. przedstawiciel ustawowy pacjenta
  • B . przedstawiciel ustawowy pacjenta oraz sam małoletni pacjent
  • C. małoletni pacjent, ponieważ ukończył 16 lat
  • D . przedstawiciel ustawowy pacjenta lub jego opiekun faktyczny
 38. Zaraźliwość, to :
  • A . wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika chorobotwórczego
  • B . zdolność biolog. czynn. chorobotwór. do przeżycia oraz wywoł. objawów chorob. po przeniesieniu go do organ. innego człow. lub zwierzęcia
  • C . zdolność biologicznego czynnika chorobotwórczego do wywołania ciężkiej choroby
  • D . zdolność wniknięcia, namnożenia się oraz uszkodzenia tkanek zainfekowanego organizmu przez określony biologiczny czynnik chorobotwórczy
 39. Jan Kowalski zamieścił w Internecie ogłoszenie o treści: "Jestem młody i zdrowy; sprzedam nerkę; mogę uratować komuś życie; cena do negocjacji". Czyn taki :
  • A. jest prawnie dozwolony
  • B . nie jest zabroniony, lecz gdyby doszło do "transakcji" stanowiłby przestępstwo
  • C. jest wykroczeniem
  • D. jest przestępstwem
 40. Do zakłóceń w komunikacji interpersonalnej, niezależnych od osób uczestniczących w relacji, należą :
  • A . brak kontaktu wzrokowego, odbieranie telefonu podczas rozmowy z pacjentem, hałas
  • B . światło pulsujące z dużą częstotliwością, obecność osób trzecich podczas badania, hałas
  • C . milczenie, grupowe zbieranie wywiadu przez studentów, hałas
  • D . światło pulsujące z dużą częstotliwością, zbyt niska temperatura otoczenia, hałas
Specjalizacja anestezjologiczna.
 • Stworzony 29/05/2018
 • Opublikowany 30/05/2018
 • Zmienione 02/08/2019
 • Trudność Trudny
 • Pytania 40
 • Motyw Zdrowie, Anatomia

Masz do wyboru 3 rodzaje projektowania:

 • Pomarańczowy
 • Niebieski
 • Light
Poz. Gracz Wynik Chrono Data
Zgodnie z klasyfikacją
przez Trudi
169 gracze
przez lenny37
103 693 gracze
przez mae
54 219 gracze
przez emilien5050
4 051 gracze
przez Yareum
3 085 gracze
przez 92zer
3 217 gracze
przez Jendeukie
2 989 gracze
przez MQHSA
815 gracze
przez mouniache
1 056 gracze