Rachunkowość

189 gracze
 1. Ostatni rok. Zauważasz, że koszt jednostkowy zmienny wzrósł w tym okresie o 8% w stosunku do zaplanowanego w budżecie. Twoja firma sprzedała również o 10% więcej produktów, Czy wzrost kosztu jednostkowego zmiennego jest :
  • A. odchyleniem negatywnym i należy przeanalizować, co go spowodowało
  • B. odchyleniem normalnym, wynikającym ze wzrostu sprzedaży
  • C. na podstawie tej informacji nie można określić, czy to odchylenie kosztu jest negatywne czy pozytywne dla firmy
 2. Rachunkowość zarządczą cechuje :
  • A. nastawienie na potrzeby menedżerów przedsiębiorstwa
  • Nastawienie na dużą dokładność i weryfikowalność informacji
  • . podporządkowanie regulacjom prawnym i standardom
  • Żadna odpowiedź nie jest poprawna
 3. Jednostkowa marża pokrycia na kosztach zmiennych to różnica :
  • Ceny sprzedaży i jednostkowego kosztu całkowitego
  • Ceny sprzedaży i jednostkowego kosztu zmiennego
  • Przychodów ze sprzedaży i kosztów zmiennych
  • Jednostkowego kosztu całkowitego i jednostkowego koszty stałego
 4. Wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych służy do :
  • Kalkulacji kosztów wytworzenia przy produkcji wieloasortymentowej
  • Ustalenia kosztów pośrednich różnych dywizji przedsiębiorstwa
  • Analizy rentowności różnych segmentów działalności
  • Wszystkie poprawne
 5. Rachunek kosztów działań jest rekomendowany dla przedsiębiorstw, które cechuje :
  • Wysokie zatrudnienie
  • Duże zróżnicowanie produktów i/lub klientów
  • Duża różnorodność materiałów stosowanych do produkcji
  • Wszystkie poprawne
 6. Jeżeli nie występują ograniczenia w kształtowaniu struktury asortymentowej produkcji, to głównym kryterium doskonalenia tej struktury jest :
  • Najniższy koszt jednostkowy wyrobu
  • Najniższe koszty stałe
  • Maksymalny zysk ze sprzedaży
  • Wszystkie poprawne
 7. Procent czasu pracy pracownika działu administracji przeznaczonego na fakturowanie to przykład :
  • Nośnika kosztów zasobu
  • Nośnika kosztów działania
  • Obiektu kosztów
 8. Który schemat ilustruje proces rozliczania kosztów pośrednich w metodzie ABC ?
  • A. działania ¬ -> zasoby ¬-> produkty
  • B. zasoby ->¬ działania ¬-> produkty
  • C. procesy ¬ -> działania ->¬ produkty
 9. Zastosowanie rachunku kosztów docelowych rozpoczyna się na etapie :
  • . projektowania produktu
  • . wytwarzania produktu
  • Dystrybucji produktu
  • Obsługi posprzedażowej klienta
 10. Przedsiębiorstwo sprzedało w analizowanym okresie mniej niż wyprodukowało. Kalkulując jego wynik na sprzedaży metodą kosztów pełnych i metodą kosztów zmiennych zauważysz, że :
  • Rachunek kosztów całkowitych pokaże wyższy wynik na sprzedaży niż rachunek kosztów zmiennych
  • Rachunek kosztów zmiennych pokaże wyższy wynik na sprzedaży niż rachunek kosztów pełnych
  • Niezależnie od rachunku kosztów wynik będzie taki sam
 11. Analizujesz koszty działalności gospodarczej za ostatni rok obrotowy. Koszty stałe globalnie się nie zmieniły w stosunku do zaplanowanych w budżecie, natomiast koszt jednostkowy stały obniżył się o 11%. Interpretujesz to :
  • . z pewnością pozytywnie, jako obniżkę kosztów stałych działalności
  • B. z pewnością negatywnie, bo koszty stałe nie zmalały
  • C. jako wykonanie kosztów stałych zgodnie z budżetem
 12. W rachunku kosztów zmiennych jako koszty produktów traktuje się :
  • Stałe i zmienne koszt wytworzenia
  • Zmienne koszty wytworzenia
  • Stałe koszty wydziałowe
  • Zmienne koszty nieprodukcyjne
 13. Cena minimalna w analizie progu rentowności to cena, która :
  • . jest akceptowana przez rynek
  • . zapewnia minimalny zysk
  • Pokrywa koszty
 14. Jeżeli koszty stałe rosną, a pozostałe czynniki wpływu na wynik finansowy się nie zmieniają, to :
  • Próg rentowności się obniża
  • Próg rentowności się podwyższa
  • Próg rentowności się nie zmienia
 15. Rachunku kosztów docelowych nie stosuje się w celu :
  • Wywierania presji na dostawców i kooperantów
  • . podejmowania decyzji o poszerzeniu oferty produktowej
  • . dostosowania oferty do budżetu klienta
  • Ustalenia progu rentowności sprzedawanych produktów
Test na zaliczenie rachunkowości.
 • Stworzony 01/02/2017
 • Opublikowany 01/02/2017
 • Zmienione 01/02/2017
 • Trudność Trudny
 • Pytania 15
 • Motyw Naukowy

Masz do wyboru 3 rodzaje projektowania:

 • Pomarańczowy
 • Niebieski
 • Light
Poz. Gracz Wynik Chrono Data
Zgodnie z klasyfikacją
przez Astro12345
9 gracze

INNE STRONY INTERNETOWE DO ODKRYCIA!