1. Do aminokwasow endogennych zalicza sie aminokwasy, ktore:
  • Naleza do szeregu L
  • Sa syntetyzowane w organizmie czlowieka
  • Nie sa wykorzystywane do syntezy bialek
  • Sa dostarczane wylacznie w diecie
 2. A-helisa i b-harmonijka (b-kartka) charakteryzuja strukture bialka:
  • I rzedowa
  • II rzedowa
  • III rzedowa
  • Kolagenu
 3. Bialka prionowe: A. Wywoluja choroby neurodegeneracyjne. B.wykazuja zdolnosc wywolywania zmian konformacyjnych bialek prawidlowych. C.maja zmieniona strukture I-rzedowa w stosunku do prawidlowego bialka. D. mozna je zniszczyc w procesie sterylizacji.
  • B,C,D
  • A,B,C,D
  • A,B
  • A,D
 4. Proces denaturacji bialka:
  • Zadna z powyzszych odpowiedzi nie jest poprawna
  • Po denaturacji bialka wzrasta liczba wolnych grup -SH
  • Zmienia strukture pierwszo-,drugo-i trzeciorzedowa bialka
  • Prowadzi do zmiany wlasciwosci fizykochemicznych bialka z zachowaniem jego aktywnosci biologicznej
 5. Bialka globularne: A. sa nierozpuszczalne w wodzie B. maja nieregularna budowe C.sa wrazliwe na wszelkie zmiany fizykochemiczne srodowiska D. nalezy do nich kolagen i elastyna
  • A,B,C,D
  • A,D
  • A,B,C
  • B,C
 6. Forma hemoglobiny, ktora transportuje tlen z pecherzykow plucnych do tkanek jest:
  • Oksyhemoglobina
  • Karboksyhemoglobina
  • Deoksyhemoglobina
  • Methemoglobina
 7. DNA jest polimerem:
  • Nukleozydow
  • Aminokwasow
  • Nukleotydow
  • Czasteczek deoksyrybozy polaczonych wiazaniami fosfodiestrowymi
 8. Semikonserwatywna replikacja DNA prowadzi do powstania potomnych czasteczek DNA, ktore mozna opisac w nastepujacy sposob:
  • Wszystkie czasteczki zbudowane sa z dwoch nowych lancuchow
  • Polowa czasteczek ma oba lancuchy rodzicielskie, a polowa zbudowana jest z nowych lancuchow
  • Wszystkie czasteczki skladaja sie z jednego lancucha rodzicielskiego i jednego nowego lancucha
  • Wszystkie czasteczki zbudowane sa z pomieszanych fragmentow lancuchow rodzicielskich i nowych
 9. Ktore z podanych ponizej zwiazkow sa purynami ?
  • Cytozyna i guanina
  • Adenina i guanina
  • Adenina i cytozyna
  • Adenina i tymina
 10. Zwiazki o budowie nukleotydowej:
  • Moga zawierac wiazania wysokoenergetyczne
  • Moga byc skladnikiem niektorych koenzymow
  • Wszystkie powyzsze odpowiedzi sa prawidlowe
  • Wchodza w sklad kwasow nukleinowych
 11. Wybierz prawdziwe:
  • Proces replikacji DNA jest zawsze poprzedzony rozplecieniem podwojnej helisy DNA
  • Wszystkie powyzsze odpowiedzi sa falszywe
  • Pary A-T i G-C tworza wiazania peptydowe
  • W DNA liczba reszt adeniny zawsze rowna jest liczbie reszt guaniny
 12. Nukleosom jest to:
  • Fragment chromosomu, ktory ulegl przemieszczeniu (translokacji)
  • Fragment jadra komorkowego
  • Powtarzajaca sie jednostka strukturalna chromatyny
  • Gen, ktory ulegl wyciszeniu w wyniku imprintingu
 13. Podzial enzymow na szesc podstawowych klas zostal dokonany w oparciu o:
  • Zadna z wymienionych cech enzymu
  • Rodzaj katalizowanej reakcji
  • Budowe enzymu
  • Wspoldzialania z okreslonym koenzymem
 14. Izoenzymy:
  • Roznia sie miedzy soba pod wzgledem struktury
  • Katalizuja taka sama reakcje chemiczna, zwykle w roznych tkankach
  • Wszystkie powyzsze odpowiedzi sa prawidlowe
  • Sa kodowane przez rozne geny
 15. Kompleks enzym-substrat:
  • Powstaje w wyniuku utworzenia wiazan kowalencyjnych
  • Powstaje, gdy centrum aktywne enzymu i substrat sa wzajemnie przestrzennie dopasowane
  • Wszystkie powyzsze odpowiedzi sa prawidlowe
  • Powstaje tylko wtedy, gdy stezenie enzymu i substratu jest takie samo
 16. Centrum aktywne enzymu:
  • Zadna z powyzszych odpowiedzi nie jest poprawna
  • To miejsce wiazania substratu, ktore zbudowane jest z aminokwasow
  • To miejsce wiazania substratu, ktore zbudowane jest z nukleotydow
  • To miejsce wiazania koenzymu
 17. Inhibitor kompetycyjny:
  • Wszystkie powyzsze odpowiedzi sa poprawne
  • Przylacza sie do czasteczki enzymu w miejscu innym niz substrat
  • Nie wplywa na szybkosc maksymalna reakcji enzymatycznej
  • Zwieksza poinowactwo enzymu do substratu
 18. Enzymy proteolityczne takie jak np. trypsyna,chymotrypsyna,elastaza sa syntetyzowane w postaci:
  • Apoenzymow
  • Koenzymow
  • Zymogenow
  • Izoenzymow
 19. Glukoza, fruktoza i galaktoza to:
  • Pentozy
  • Heksozy
  • Triozy
  • Tetrozy
 20. Ktore z wymienionych polisacharydow pelnia role zapasu glukozy (energii) w komorce ?
  • Celuloza i skrobia
  • Celuloza i chityna
  • Glikogen i chityna
  • Glikogen i skrobia
 21. Disacharydem jest :
  • Maltoza
  • Laktoza
  • Wszystkie wyzej wymienione cukry
  • Sacharoza
 22. Cukrami determinujacymi rodzaj kwasu nukleinowego sa :
  • Galaktoza i deoksygalaktoza
  • Glukoza i deoksyglukoza
  • Ryboza i deoksyryboza
  • Fruktoza i deoksyfruktoza
 23. Glikokaliks wystepuje na powierzchni komorek:
  • Watroby(hepatocytow)
  • Nerwowych
  • Srodblaka naczyn krwionosnych
  • Tkanki tluszczowej (adipocytow)
 24. Heparyna: A. jest polisacharydem B. ma dzialanie przeciwkrzepliwe C. jest polipeptydem D. jest nierozpuszczalna w wodzie
  • A,D
  • B,C
  • A,B
  • A,B,D
 25. Lipoproteinami transportujacymi lipidy pokarmowe sa :
  • LDL
  • VLDL
  • Chylomikrony
  • HDL
 26. Tluszcze gromadzone w komorkach tluszczowych w postaci;
  • Choresterolu
  • Wszystkich wyzej wymienionych
  • Triacylogliceroli
  • Fosfolipidow
 27. Choresterol jest prekursorem: A. Kwasow zolciowych B.mineralokorykoidow i glikokortykoidow C. witaminy D D. barwnikow zolciowych
  • A,C
  • A,B,C,D
  • B,C,D
  • A,B,C
 28. Transport choresterolu z tkanek obwodowych do watroby odbywa sie za posrednictwem lipoprotein frakcji:
  • IDL
  • HDL
  • LDL
  • VLDL
 29. Skladnikiem strukturalnym blon komorkowych nie sa: A. fosfolipidy B. cholesterol wolny (niezestryfikowany) C. estry choresterolu z kwasami tluszczowymi D.triacyloglicerole
  • D
  • C,D
  • B,D
  • A
 30. Sposrod stwierdzen dotyczacych cial ketonowych falszywe jest:
  • Substratem do ich syntezy jest acetylo-CoA
  • Sa transportowane z watroby do tkanek obwodowych, gdzie moga sluzyc jako zrodlo energii
  • Nagromadzenie cial ketonowych we krwi prowadzi do rozwoju kwasicy
  • Nie sa syntetyzowane w organizmie zdrowego czlowieka
 31. Czy ta biochemia jest spierdolona ?
  • Tak
  • Proste
  • Oczywiscie
  • Wszystkie odpowiedzi sa poprawne.
 32. Koncowym produktem katabolizmu glukozy w warunkach beztlenowych jest:
  • Kwas mlekowy
  • NADH
  • Acetylo-CoA
  • Kwas octowy
 33. Acetylo-CoA powstaje wylacznie w
  • Rybosomach
  • Cytozolu
  • Blonach lipidowych
  • Mitochondriach
 34. Lancuch oddechowy znajduje sie w:
  • Jadrze komorkowym
  • Wewnetrznej blonie mitochondrialnej
  • Blonie komorkowej
  • Cytoplazmie
 35. Rozprzeganie mitochondriow (fosforylacji oksydacyjnej ) w warunkach fizjologicznych: A. zachodzi w brunatnej tkance tluszczowej B.prowadzi do syntezy ATP C. nalezy do mechanizmow termoregulacji D. jest wywolane przez egzogenne czynniki rozprzegajace
  • A,C
  • A,B,D
  • C,D
  • A,B
 36. Substratem w syntezie acetylokoenzymu A (acetylo-CoA) sa:
  • Kwasy tluszczowe
  • Aminokwasy
  • Wszystkie wyzej wymienione
  • Weglowodany
 37. Glikoza: A. zachodzi w cytoplazmie komorkowej B.zachodzi w mitochondriach C. bezposrednim produktem jest kwas pirogronowy D. rodzaj produktu zalezy od warunkow tlenowych komorki
  • A,D
  • C,D
  • B,C
  • A,C
 38. Glikogen jest syntetyzowany w :
  • Watrobie i tkance tluszczowej
  • Wszystkich komorkach organizmu
  • Watrobie i miesniach szkieletowych
  • Watrobie
 39. Rola insuliny polega na stymulowaniu :
  • Glukogenezy
  • Hydrolizy triacylogliceroli w tkance tluszczowej
  • Hydrolizy glikogenu
  • Poboru glukozy do komorek miesni szkieletowych i tkanki tluszczowej
 40. Substratem w procesie glukogenezy nie jest:
  • Glicerol
  • Kwas mlekowy
  • Kwas glutaminowy
  • Kwas searynowy
 41. Choroba genetyczna zwiazana z zaburzeniem metabolizmu galaktozy to:
  • Galaktozemia
  • Glukozemia
  • Galaktozuria
  • Galaktozydoza
 42. Cykl Cori dotyczy przemian zachodzacych w komorkach miesni i watroby:
  • Kwasow tluszczowych
  • Glukozy i galaktozy
  • Glukozy i alaniny
  • Glukozy i kwasu mlekowego
 43. W szlaku pentozofosforanowym syntetyzowana jest :
  • Galaktoza
  • Ryboza
  • Fruktoza
  • Glukoza
 44. Aminotransferazy sa enzymami bioracymi udzial w :
  • Lancuchu oddechowym
  • Cyklu Krebsa
  • Przenoszeniu grup aminowych alfa-aminokwasow
  • Syntezie mocznika
 45. Mocznik jest syntetyzowany:
  • W watrobie i nerkach
  • W komorkach wszystkich tkanek
  • Tylko w watrobie
  • Tylko w nerkach
 46. W cyklu glukozowo-alaninowym alanina: A. pelni funkcje przenosnika grup aminowych B. stanowi material energetyczny w oddychaniu komorkowym C. bierze udzial w syntezie mocznika D. jest substratem w procesie glukoneogenezy
  • B
  • A,C
  • B,C
  • A,D
 47. Zwiazkiem ktory laczy cykl ornitynowy i cykl Krebsa jest:
  • Ornityna
  • Arginylobursztynian
  • Fumaran
  • Jablczan
 48. Choroba genetyczna zwiazana z zaburzeniem metabolizmu aminokwasow jest:
  • Hiperamonemia
  • Ketoza
  • Hiperurykemia
  • Fenyloketonuria
 49. Kwas moczowy jest produktem koncowym katabolizmu:
  • Zasad purynowych
  • L-aminokwasow
  • Zasad pirymidynowych
  • Hemu
 50. Wybierz wlasciwa kolejnosc powstawania produktow katabolizmu hemu:
  • Biliwerdyna,bilirubina,urobilina,urobilinogen
  • Bilirubina,biliwerdyna,urobilinogen,urobilina
  • Biliwerdyna,bilirubina,urobilinogen,urobilina
  • Urobilina,urobilinogen,bilirubina,biliwerdyna
Gowno jebane
 • Stworzony 16/01/2019
 • Opublikowany 16/01/2019
 • Zmienione 16/01/2019
 • Trudność Łatwy
 • Pytania 50
 • Motyw Przyroda, Zwierzęta

Masz do wyboru 3 rodzaje projektowania:

 • Pomarańczowy
 • Niebieski
 • Light
Poz. Gracz Wynik Chrono Data
Zgodnie z klasyfikacją
Biochemia
przez kanar
67 gracze

STRONY INTERNETOWE DO ODKRYCIA!