Cyganecza 2

angelik
164 gracze
 1. 30. Równanie w1/w2 = MPx2 /MPx1 :
  • Minimum kosztu
  • Maksimum kosztu
  • Maksimum zysku
  • Zadne z powyzszych
 2. 31. Gdy dobra J i K są substytutami to cenowa elastyczność mieszana popytu jest :
  • Zerowa
  • Ujemna
  • Niesknczona
  • Dodatnia
 3. 32. Racjonalne zachowanie konsumentów, przy założonej stałości dochodu realnego dają wynikowo :
  • − rynkową kombinowaną krzywą popytu malejącą lub rosnącą,
  • − rynkową czystą rosnącą krzywa popytu,
  • -rynkową czystą malejąca krzywą popytu
 4. 33. Reguła Kuhna-Tuckera MC = MR wyznacza w firmie wolnokonkurencyjnej poziom produktu maksymalizujący zysk przy warunku, że :
  • − MC < AC,
  • − AC < p,
  • − MC jest opadający,
 5. 34. Dobra gorsze mają krzywą popytu rynkowego :
  • Tylko rosnaca
  • Malejącą bądź rosnącą,
  • Tylko malejaca
 6. Jeżeli TRS = 1 to izokwanty będą :
  • − wyrażać stałe proporcje ilościowe między czynnikami produkcji
  • − wypukłe ku początkowi układu współrzędnych,
  • − przecinać osie współrzędnych, na których odłożone są strumieniowe wielkości czynników produkcji,
 7. W warunkach popytu proporcjonalnego wzrost ceny wywołuje ceteris paribus :
  • − spadek utargu całkowitego firm
  • − spadek utargu całkowitego firm
  • − wzrost utargu całkowitego firmy,
 8. Gdy ilości rynkowe są stałe a zmienna cena to równowaga w tych warunkach może być :
  • Zadne z powyzszych
  • Przejsciowa
  • Stacjonarna
 9. Cena relatywna czynników produkcji determinuje pochylenie :
  • Izokosty
  • Izokwanty
  • Izoporuty
  • Zadne z powyzszych
 10. Koszt alternatywny :
  • − zrealizowany nakład czynników produkcji,
  • − koszt wszelkich możliwych rozwiązań alternatywnych
  • -rozwiązanie alternatywne niewybrane, następujące po wybranym
 11. W krótkim okresie „cenę zamknięcia” dla firmy wolno-konkurencyjnej wyznacza :
  • − minimum kosztu krańcowego,
  • − minimum przeciętnego kosztu zmiennego,
  • − minimum przeciętnego kosztu całkowitego,
  • -zadne z powyzszych
 12. Zmiana podaży oznacza :
  • − zmianę ilości oferowanych pod wpływem zmiany ceny,
  • − zmianę ilości oferowanych przy każdej cenie
  • − przesunięcie krzywej podaży pod wpływem determinantów
 13. Jeżeli wzrasta cena określonego dobra, to efekt substytucyjny powoduje :
  • − niekiedy ograniczenie ilości zakupów tego dobra,
  • − zawsze ograniczenie ilości zakupów tego dobra
  • − niekiedy zastępowanie tego dobra innymi, którego cena stała się relatywnie niższa
 14. Który z poniższych czynników jest determinantą popytu ?
  • Dochód
  • − gusty i preferencje,
  • Ceny dóbr komplementarnych,
  • − zmiany produkcji i technologii,
 15. 45. W przypadku dóbr X i Y nabywanych przez konsumenta, będących dobrami normalnymi, spadek ceny dobra X wywołuje :
  • − zmniejszenie wielkości popytu na dobro X i ujemny efekt substytucyjny,
  • − zwiększenie wielkości popytu na dobro X i dodatni efekt dochodowy,
  • − zwiększenie wielkości popytu na dobra X i Y,
 16. W przypadku sztywnej podaży i nieelastycznego popytu wzrost podaży powoduje :
  • − spadek ceny i wzrost ilości równowagi
  • − wzrost ceny i brak zmiany ilości równowagi,
  • Spadek ceny i spadek ilości równowagi
 17. W przypadku sztywnej podaży i elastycznego popytu spadek podaży powoduje :
  • Wzrost ceny i brak ilości równowagi,
  • − spadek ceny i spadek ilości równowagi
  • − wzrost ceny i spadek ilości równowagi,
 18. 48. Który z poniższych czynników nie jest determinantą popytu ?
  • Dochód
  • Gusty i preferencje
  • − zmiany produkcji i technologii,
  • − ceny dóbr komplementarnych,
 19. 49. Gdy konsument traci pracę i nie jest zdolny znaleźć nowej pracy :
  • − jego krzywa popytu na dobra powinna się przesunąć w prawo
  • − wykres będzie się przesuwał w górę po krzywej,
  • − jego krzywa popytu na dobra powinna się przesunąć w lewo
  • − wykres będzie się przesuwał w dół po krzywej,
Sfsdf
 • Stworzony 31/01/2017
 • Opublikowany 31/01/2017
 • Zmienione 31/01/2017
 • Trudność Łatwy
 • Pytania 19
 • Motyw Historia

Masz do wyboru 3 rodzaje projektowania:

 • Pomarańczowy
 • Niebieski
 • Light
Poz. Gracz Wynik Chrono Data
Zgodnie z klasyfikacją