Mikroekonomiamarkteing16

mikroekonom
248 gracze
 1. Podaż rynkowa to:
  • Reakcja nabywców na różne ilości oferowane na rynku,ilość dobra, jaką skłonni są oferować producenci przy danej jednej cenie,
  • Ilość dobra, jaką skłonni są oferować producenci przy danej jednej cenie,
  • Zagregowany na rynku efekt substytucyjny zmiany ceny danego dobra,
  • żadne z powyższych,
 2. Rzy popycie proporcjonalnym wzrost ceny wywołuje:
  • Spadek utargu całkowitego firm,
  • Wzrost utargu całkowitego firm,
  • Iezmienność utargu całkowitego firm,
 3. Cena relatywna dóbr i usług determinuje odchylenie:
  • ścieżki cenowej konsumenta,
  • ścieżki dochodowej konsumenta,
  • Indywidualnej krzywej Engela,
  • żadne z powyższych,
 4. Czysta krzywa popytu rynkowego jest wynikiem:
  • Efektu „snoba”,
  • Efektu dochodowego zmiany ceny,
  • Efektu substytucyjnego i efektu dochodowego zmiany ceny,
  • Efektu substytucji zmiany ceny
 5. Koszt krańcowy MC, determinuje pochylenie:
  • Funkcji produkcji,
  • Krótkookresowej funkcji kosztu całkowitego,
  • Długookresowej funkcji kosztu całkowitego,
  • żadne z powyższych,
 6. Optimum technicznoekonomiczne firmy określa poziom produkcji wynikający z przecięcia się:
  • Funkcji AP z MP w minimum AP,
  • Funkcji AP z MP w maksimum AP,
  • Funkcji AC z MC w minimum AC
  • Funkcji AC z MC w maksimum AC,
 7. Spółka akcyjna to:
  • Spółka osobowa,
  • Spółka kapitałowa,
  • Spółka osobowokapitałowa,
 8. Kryterium określania długookresowej funkcji kosztu całkowitego firmy to:
  • Długi okres czasu,
  • Zmienność nakładów wszystkich czynników produkcji,
  • Zmienność cen wszystkich czynników w czasie,
  • Zmienność cen produktu w czasie,
 9. Ilość akcji stanowiąca o tzw. „kontrolnym pakiecie” w spółce akcyjnej zależna jest bezpośrednio od:
  • Ceny giełdowej akcji,
  • Branży, do której należy firma,
  • Stopnia rozproszenia akcji danej spółki,
  • Wszystkie odpowiedzi
 10. Odchylenie gasnące w modelu pajęczyny, wystąpi, gdy:
  • Podaż jest mniej elastyczna od popytu,
  • Funkcja podaży ma wartość pochylenia większą od funkcji popytu,
  • Popyt jest bardziej elastyczny od funkcji podaży,
 11. W monopolu, gdy utarg całkowity osiąga maksimum to:
  • Utarg krańcowy osiąga maksimum,
  • Utarg przeciętny osiąga maksimum,
  • Utarg krańcowy jest zerowy,
 12. Podstawową cechą oligopolu jest:
  • Homogeniczność produktu,
  • Współzależność decyzji konkurentów,
  • Zmienność cen,
  • Zyski większe niż w monopolu,
 13. Opóźnienie podaży jest wynikiem:
  • Opóźnionej reakcji konsumentów na cenę,
  • Opóźnionej reakcji producentów na cenę,
  • Opóźnieniem reakcji obu tych podmiotów na cenę,
 14. 4. Przy założonej stałości cen w sytuacji stałych korzyści skali:
  • Długookresowa krzywa kosztu marginalnego przecina długookresową krzywą kosztu przeciętnego w punkcie minimum kosztu przeciętnego,
  • Długookresowy koszt przeciętny jest równy długookresowemu kosztowi marginalnemu,(MC)
  • Długookresowy koszt przeciętny jest niższy od długookresowemu kosztowi marginalnemu,(LMC)
 15. Równowaga typu dynamicznego to taka równowaga, która:
  • Nie zmienia się w czasie,
  • Nie zmienia się w czasie, ale jest zależna od czasu,
  • Zmienia się w czasie i jest zależna od czasu,
 16. Funkcja popytu indywidualnego firmy oligopolistycznej jest:
  • Zdeterminowana reakcją konkurentów na poczynania własne firmy,
  • Niezależna od struktury rynku,
  • Zależna od możliwości produkcyjnych firm
 17. W warunkach konkurencji doskonałej, konkurencja między firmami koncentruje się na:
  • Konkurencji cenowej,
  • Konkurencji przy pomocy reklamy,
  • Obniżeniu kosztów produkcji,
  • Poprawie właściwości produktu,
 18. Równowaga brzegowa może wystąpić przy:
  • Wahaniach gasnących,
  • Zerowej podaży lub zerowym popycie,
  • Bardziej stromej funkcji podaży niż funkcji popytu,
  • Horyzontalnie położonej funkcji podaży,
 19. Efekt substytucji Hicksa przy zmianie ceny dobra konsumpcyjnego oznacza:
  • Zmianę położenia konsumenta na dotychczasowej krzywej obojętności,
  • Przejście konsumenta do wyższej krzywej obojętności po ścieżce cenowej,
  • Zmianę położenia konsumenta na dotychczasowym ograniczeniu budżetowym,
 20. Dobra wolne to:
  • Nie posiadające ceny,
  • Posiadające bardzo wysoką cenę,
  • Wolne od ceł,
  • żadne z powyższych,
 21. W warunkach rynku wolnokonkurencyjnego cena rynkowa oscyluje wokół:
  • Długookresowego minimum kosztu przeciętnego,
  • Wokół minimum długookresowego kosztu krańcowego,
  • Wokół minimum kosztu przeciętnego zmiennego,
 22. Krzywa Engla w teorii popytu indywidualnego ilustruje:
  • ścieżkę cenową konsumenta,
  • Zależność między użytecznością porządkową a ceną danego dobra,
  • Zależność między dochodem konsumenta a ilością nabywanego dobra,
 23. W warunkach stałości cen czynników produkcji przebieg funkcji kosztów w długim okresie czasu zależy od:
  • Elastyczności popytu na realizowane przez firmę produkty,
  • Rodzaju przychodów z czynnika,
  • Rodzaju korzyści skali,
 24. Obszar rzeczywistego działania firmy w warunkach krótkookresowej funkcji produkcji charakteryzują przychody z czynnika
  • Rosnące
  • Stałe
  • Zmienne
  • Malejące
 25. Krzywa możliwości produkcyjnych ilustruje:
  • Możliwe relacje między nakładami a efektami
  • Możliwe kombinacje dóbr i usług osiągalne w warunkach pełnego i efektywnego wykorzystania zasobów w danej gospodarce,
  • Zmieniające się w czasie zdolności produkcyjne gospodarki,
 26. Pochylenie ograniczenia budżetowego konsumenta zależne jest od:
  • Dochodu nominalnego konsumenta
  • Dochodu nominalnego i cen dóbr,
  • Ceny relatywnej dóbr,
  • Elastyczności cenowej popytu
 27. Optimum techniczno-ekonomiczne w modelu równowagi monopolu wyznacza:
  • Punkt Coumota,
  • Punkt przecięcia się funkcji utargu krańcowego z funkcją kosztu krańcowego,
  • Punkt przecięcia się funkcji kosztu krańcowego z funkcją kosztu przeciętnego,
 28. Minimalna efektywna skala produkcji firmy występuje przy przejściu
  • Od rosnących do stałych korzyści skali,
  • Przy rosnących korzyściach skali,
  • Przy rosnącym zysku firmy,
  • żadne
 29. Oscylacja przytłumiona ma miejsce wówczas, gdy:
  • Popyt jest mniej elastyczny od podaży w stosunku do ceny,
  • Popyt nie nadąża za podażą
  • Krzywa popytu jest nachylona pod większym kątem do osi ceny (osi rzędnej ) niż krzywa podaży,
  • Krzywa popytu jest nachylona pod mniejszym kątem do osi ceny (osi rzędnej) niż krzywa podaży,
 30. Równanie w1/w2 = MPx2 /MPx1
  • Minimum kosztu,
  • Maksimum kosztu,
  • Maksimum zysku
  • żadne
Cygaństwo
 • Stworzony 31/01/2017
 • Opublikowany 31/01/2017
 • Zmienione 31/01/2017
 • Trudność Łatwy
 • Pytania 30
 • Motyw Naukowy

Masz do wyboru 3 rodzaje projektowania:

 • Pomarańczowy
 • Niebieski
 • Light
Poz. Gracz Wynik Chrono Data
Zgodnie z klasyfikacją

STRONY INTERNETOWE DO ODKRYCIA!