Nauki ścisłe

60 gracze
 1. (ZAZNACZ ODPOWIEDZ FALSZYWA!)W konformacji a-helisy i b-kartki nie wystepuje wiazanie:
  • Van der Waalsa
  • Jonowe
  • Wodorowe
  • Disiarczkowe
 2. Kolagen: A.jest lipoproteina. B.jest dobrze rozpuszczalny w wodzie. C.Ma strukture IV-rzedowa. D.Jest bialkiem strukturalnym.
  • A,B,C,D
  • C,D
  • B,C,D
  • B,D
 3. W warunkach fizjologicznych jon zelaza wystepuje w hemoglobinie w stopniu utlenienia:
  • 0
  • +2 dla oksyhemoglobiny i +3 dla deoksyhemoglobiny
  • +3
  • +2
 4. Bialka globularne: A) pełnią funkcję strukturalną B) mają nieregularną budowę C) są dobrze rozpuszczalne w wodzie D) są m.in. składnikiem kości
  • A,C
  • B,C
  • A,B,C,D
  • B,C,D
 5. Z ponizszych stwierdzen zaznacz prawdziwe:
  • Rozfaldowanie bialka natywnego powoduje calkowita utrate jego aktywnosci
  • Wiazania disiarczkowe i jonowe biora udzial w stabilizacji struktury II-rzedowej
  • W procesie denaturacji zostaje zachowana struktura II rzedowa bialka
  • Wszystkie bialka globularne wykazuja strukture IV-rzedowa
 6. Podczas denaturacji bialka nastepuje :
  • Rozerwanie wiazan wodorowych i disiarczkowych
  • Rozerwanie wiazan peptydowych
  • Zachowanie wiazan jonowych
  • Zadna z powyzszych odpowiedzi nie jest poprawna
 7. Bialka chaperonowe( molekularni opiekunowie) uczestnicza w procesie :
  • Degradacji bialek natywnych
  • Degradacji wlokien amyloidowych
  • Prawidlowego faldowania bialek natywnych
  • Degradacji glikopeptydow
 8. DNA ma charakter kwasny, poniewaz zawiera :
  • Deoksyryboze
  • Zasady purynowe i pirymidowe
  • Wiazania wodorowe
  • Reszty kwasu fosforowego
 9. Sekwencja nukleotydow DNA :
  • Stanowi kod genetyczny
  • Jest zakodowana informacja o kolejnosci aminokwasow w bialkach
  • Jest informacja sluzaca tylko do przekazywania organizmom potomnym
  • Zawiera informacje wykorzystywane do syntezy wszystkich zwiazkow w organizmie
 10. Wykaz odpowiedz falszywa :
  • Chromatyna jest kompleksem DNA i bialka histonowego
  • Nukleosom jest powtarzajaca sie jednostka strukturalna bialka
  • Chromosomy zbudowane sa z nukleosomow
  • Ludzki kariotyp sklada sie z 46 chromosomow
 11. 11.mRNA A) jest syntetyzowany w jądrze komórkowym b) zawiera informacje niezbędne do syntezy DNA c) pierwotny mRNA składa się z egzonow i intronów d) w procesie splicingu z pierwotnego mRNA zostają usunięte introny
  • A,C,D
  • A,B,C
  • A,B,C,D
  • B,C,D
 12. Kod genetyczny jest :
  • Trojkowy
  • Jednoznaczny
  • Bezprzecinkowy
  • Wszystkie odpowiedzi sa poprawne.
 13. Efekt epigenetyczny jest wynikiem :
  • Translokacji odcinkow chromosomow
  • Mutacji punktowej
  • Modyfikacji chromatyny
  • Bledow w procesie transkrypcji
 14. Degeneracja kodu genetycznego oznacza ze :
  • Aminokwas moze byc kodowany przez wiecej niz jeden kodon
  • Kodon dla danego aminokwasy zależy od położenia rami odczytu
  • Ten sam kodon koduje kilka aminokwasów
  • Każdy aminokwas jest kodowany przez jeden kodon
 15. Transferazy są to :
  • Białka osocza transportujące nierozpuszczalne w wodzie lipidy
  • Enzymy preznoszące grupy funkcyjne między czasteczkami
  • Enzymy biorące udział w przenoszeniu elektronów i protonów w procesie oddechowym
  • Białka magazynujące jony żelaza w komórce
 16. Izoenzymy A. katalizują te same reakcje biochemiczne B. występują w różnych tkankach C różnią się nieznacznie budową D. są kodowane przez te same geny
  • A,B,C,D
  • A,B,C
  • C,D
  • A,D
 17. Metanol jako związek o podobnej budowie do etanolu współzawodniczy z nim o przyłączenie do centrum aktywnego enzymu
  • Dehydrogenazy alkoholowej (ADH)
  • Dehydrogenazy aldehydowej
  • Oksydazy ponadtlenkowej
  • Aminotransferazy
 18. Zymogen jest to ?
  • Gen kodujący enzym
  • Typ glikoprotein znajdujących się w błonie komórkowej
  • Rodzaj kanałów błanowych birących udział w transporcie nieaktywnych enzymów
  • Nieaktywny prekursor enzymów
 19. Spośród poniższych informacji dotyczących hamowania aktywności enzymu przez inhibitor kompetycyjny ( współzawodniczący ) prawdziwa jest
  • Inhibitor wiąże się z enzymem w innym miejscu niż substrat
  • Cząsteczki inhibitora nie musi wykazywać strukturalnych podobieństwa do cząsteczki substratu
  • Zwiększenie stężenia substratu wpływa na zwiększenie szybkości reakcji enzymatycznej w obecności inhibitora kompetycyjnego
  • Zwiększenie stężenia substratu nie ma wpływu na szybkość reakcji enzymatycznej w obecności inhibitora kompetycjnego
 20. Na rysunku poniżej przedstawiony jest schemat budowy cząsteczki fosfogliceryd. Podaj nazwę grupy( zaznaczone strzałką ) która nadaje tej cząsteczce charakter częściowo hydrofilowy
  • Glicerol
  • Reszta kwasu tłuszczowego
  • Aminoetanol
  • Reszta kwasu fosforowego
 21. Które z podanych związków muszą być transportowane w postaci lipoprotein. A. triacyloglicerole B. witamian A C. cholesterol zestryfikowany D. krótkołańcuchowe kwasu tłuszczowego
  • A,B,C,D
  • A,B,C
  • C,D
  • A,B
 22. Glikokaliks występujący na powierzchni komórek śródbłonka naczyń krwionośnych zbudowany jest z
  • Glikolipidów
  • Fosfolipidów i estrów cholesterolu
  • Proteoglikanów i glikoprotein
  • Krótkich łańcuchów i peptydach
 23. Insulina jest uwalniana z komórek trzustki do krwiobiegu w warunkach ?
  • hiperglikemii
  • Hipoglikemii
  • Hiperurykaemii
  • Hiperkalcemii
 24. Mechanizm działania insuliny związany z obniżeniem stężenia glukozy we krwi polega na :
  • Tworzeniu któtkotrwałych kompleksów insuliny z cząsteczkami glukozy
  • Aktywacji enzymów biorących udział w procesie glukoneogenezy
  • Wbudowaniu transporterów glukozy GLUT4 do błony komórkowej komorek tluszczowych i miesni szkieletowych
  • Uwalnianiu glukozy z glikogenu
 25. Utrzymywanie się stężenia glukozy we krwi w stałym fizjologicznie korzystnym przedziale , określa się mianem :
  • Glukozemii
  • Glukozurii
  • Hemostazy glukozy
  • Homeostazy glukozy
 26. Produktem powstającym w procesie fermentacji jest :
  • Kwas pirogronowy
  • Kwas mlekowy
  • Acetylokoenzymy A ( acetylo_CoA)
  • Glicerol
 27. Substratem w syntezie acetylokoenzymu A jest:
  • Glukoza
  • Niektóre L-aminokwasy
  • Kwasy tłuszczowe
  • Wszystkie wyżej wymienione związki
 28. Wybiez poprwana odpowiedź dotyczącą łańcucha (oddechowy/peptydowego??)
  • A,B,C
  • A,B,C,D
  • A,B,D
  • A,B,D
 29. Fosforylacja oksydancyjna to proces:
  • utleniania ATP
  • Utleniania glukozy
  • Syntezy ATP z ADP
  • Syntezy ATP z rybozy , zasad purynowej i reszty kwasu fosforowego
 30. Efektem rozprzęgania mitochondriów w warunkach fizjologicznych jest
  • Synteza ATP
  • Synteza NADH
  • Lipogenezy
  • Generowanie ciepła
 31. Jednym z produktów katobolizmu aminokwasów jest:
  • Amoniak
  • Kwas mlekowy
  • Glicerol
  • Kwas moczowy
 32. Aminotransferaza alaniowa (ALT) i aminotransferaza aspraginowa (AST) są enzymami biorącymi udział w metabolizimie.
  • Kwas tłuszczowy
  • Glukoza i fruktozy
  • alfa-aminokwasy
  • nukleotydów pirymidonowych
 33. Hiperamonemia jest stanem patologicznym związanym z wiekszonym stężeniem we krwi, ponad dopuszczalny poziom.
  • Mocznika
  • Kwasu moczowego
  • Amoniaku
  • Niektórych L-aminokwasów
 34. Hem:A) może być syntezowany we wszystkich komorkach organizmu b) XXX c) hem pochodzący z diety jest wykorzystywany do syntezy hemoglobiny d) jedym z produktów katabolizmu hemu jest bilirubina
  • A,D
  • A,C,D
  • B,D
  • B,C,D
 35. Wybierz poprawną odpowiedz dotyczącą nuleotydów purynowych i pirymidynowych
  • Pochodzące z diety są wykorzystywane do syntezy kwasów nukleinowych
  • Mają taki sam katabolizm
  • Produktem końcowy katabolizmu jest mocznik
  • Żaden z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
 36. Kwas arachidonowy jest prekursorem w syntezie:
  • Prostaglandyn
  • Cholesterolu
  • Witamina D3
  • Sfingolipidów
 37. W skład fosfoglicerydów wchodzą:
  • Glicerol, długołańcuchowe kwasu tłuszczowego, glukoza
  • Glicerol, długołańcuchowe kwasu tłuszczowego, reszta kwasu fosforowego
  • Dowolny alkohol, długołańcuchowe kwasu tłuszczowego,incezytol
  • Glicerol, długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, adenozyna
 38. Cholesterol jest transportowany w układzie krwionośnym z wątroby tkanki w postaci
  • Nie zwiazanej
  • VLDL
  • LDL
  • HDL
 39. Wybierz odpowiedź fałszywą: chylomikrony
  • Powstają w komórkach nabłonkowych jelit
  • Są lipoproteinami transporującymi białka wchłonione w układzie pokarmowych
  • Są micelami
  • Są dobrze rozpuszczalne w wodzie
 40. Wybierz odpowiedź fałszywą: ciała ketonowe
  • Są syntezowane w wątrobie nerkach i mózgu
  • Są syntezowane z kwasów tłuszczowych
  • Są syntezowane z niektórych aminokwasów
  • W hipoglikemii stanowi alternatywne źródło energii dla komórek mozgu
 41. Płynność błony komórkowej jest tym większa im zawartość w niej: A.cholesterolu jest większa B. cholesterolu jest mniejsza C. kwasów tłuszczowych wielonasyconych jest większa D. kwasów tłuszczowych wielonasyconych jest mniejsza
  • B,C
  • A,C
  • A,B
  • C,D
 42. Kwas hialuronowy będący sladnikiem m.in. płynu stawowego, skóry , ciała szklistego oka ,jest zwiąskiem wielkocząsteczkowym składając się z podjednostek:
  • Glikopeptydowych
  • Glikolipidowych
  • Peptydach
  • Cukrowych
 43. Cykl Cori ( cykl kawasu mlekowego ):A. zachodzi podczas intesywnej pracy mięsni szkieletowych B. obejmuje procesy fermentacji C. obejmuje procesy glukoneogenezy D. prowadzi do roskładu glikogenu zgromadzonego w mięśniach
  • A,C
  • A,B,C,D
  • A,B
  • B,D
Hahahhaahahahahahahah LOL
 • Stworzony 19/01/2019
 • Opublikowany 20/01/2019
 • Zmienione 23/01/2019
 • Trudność Trudny
 • Pytania 43
 • Motyw Naukowy

Masz do wyboru 3 rodzaje projektowania:

 • Pomarańczowy
 • Niebieski
 • Light
Poz. Gracz Wynik Chrono Data
Zgodnie z klasyfikacją