Specjalizacja Jesień 2015

139 gracze
 1. Szybkie podanie katecholamin we wlewie kroplowym może spowodować :
  • Obniżenie ciśnienia tętniczego z jednoczesnym zwolnieniem akcji serca
  • Podwyższenie ciśnienia tętniczego oraz przyspieszenie czynności serca do migotania komór włącznie
  • Obniżenie ciśnienia tętniczego i częstoskurczu komorowego
  • Podwyższenie ciśnienia tętniczego i bradykardia zatokowa
 2. Do działań niepożądanych występujących w czasie stosowania ciągłego wlewu nitrogliceryny należą :
  • Tolerancja adaptacyjna
  • Zatrucie alkoholem etylowym
  • Podczas jednoczesny infuzji heparyny i nitrogliceryny może wystąpić oporność na heparynę
  • Wszystkie powyższe
 3. Do blokady splotu ramiennego należy przygotować 10 ml roztworu 1,5% Lignokainy. Dysponujesz fiolką 2% Lignokainy 20 ml. Do przygotowania roztworu użyjesz :
  • 1,5 ml lignokainy + 8,5 ml 0,9% NaCl
  • 8,5 ml lignokainy + 1,5 ml 0,9% NaCl
  • 7,5 ml lignokainy + 2,5 ml 0,9% NaCl
  • 2,5 ml lignokainy + 7,5 ml 0,9% NaCl
 4. Kardiowersję elektryczną w wykonuje się u pacjenta w znieczuleniu :
  • Miejscowym
  • Krótkotrwałym dożylnym ogólnym
  • Przewodowym
  • Powierzchniowym
 5. Podaż ściśle określonej objętości gazu w jednostce czasu umożliwia :
  • Parownik
  • Reduktor
  • Przepływomierz
  • Bypass
 6. U pacjentki wystąpiły popunkcyjne bóle głowy po znieczuleniu podpajęczynówkowym. Występowanie bólów głowy po znieczuleniu rdzeniowym zależy od :
  • Podrażnienia opon w wyniku ich nakłucia
  • Nakłucia żyły i krwawienia
  • Bezpośredniego urazu rdzenia kręgowego
  • Wycieku płynu i niskiego poziomu płynu mózgowo-rdzeniowego
 7. Ampułka zawiera 10 ml leku o stężeniu 10% oznacza to że lek w ampułce jest :
  • 0,1 mg
  • 0,01 g
  • 0,1g
  • 1g
 8. Wcześniak a po porodz.umieszcz.w inkubatorze uzyskał 7 pkt wg.oceny dokonanej w skali apgar po2 godzinach obserw.następujące objawy:zaciąganie mostka przestrz.międzyżebrowych,dołów nadobojczyk.oraz przepony.Wymienione objawy to zespół :
  • ARDS
  • MAS
  • HBS
  • RDS
 9. Charakterystyczną dla hipotermii zmianą w EKG jest :
  • Niewielki dodatni załamek w miejscu połączenia zespołów QRS z odcinkiem ST (Fala Osborna)
  • Tachykardia zatokowa z przedwczesnym skurczami przedsionkowymi i komorowymi
  • Bradykardia zatokowa z ujemnym odchyleniem po załamku T
  • Skrócony odcinek PR z falą U
 10. Przy znieczuleniu chorego z odmą opłucnową nie należy stosować :
  • Podtlenku azotu
  • Sevofluranu
  • Nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania obu wyżej wymienionych anestetyków
  • Odpowiedź a i b są poprawne
 11. Celem natleniania biernego podczas indukcji znieczulenia ogólnego z użyciem ksenonu jest :
  • Eliminacja dwutlenku węgla
  • Eliminacja azotu
  • Zmniejszenie rezerwy tlenowej
  • Żaden z powyższych
 12. W trakcie zabiegu kardiochirurgicznego z zastosowaniem całkowitego krążenia pozaustrojowego zespół anestezjologiczny kontroluje wszystkie niżej wymienione parametry z wyjątkiem :
  • Wartości średniego ciśnienia tętniczego
  • Diurezy
  • Objętości oddechowej
  • Aktywowanego czasu krzepnięcia i gazometrii
 13. W porfirii przeciwwskazane są następujące leki :
  • Propofol
  • Tiopental
  • Fentanyl
  • Wszystkie wymienione
 14. Trombolitykiem nie jest :
  • Warfaryna
  • Tkankowy aktywator plazminogenu
  • Streptokineza
  • Wszystkie powyższe są trombolityki mi
 15. Monitorowanie głębokości znieczulenia za pomocą BIS nie ma zastosowania w przypadku podawania :
  • Tiopentalu
  • Ketaminy
  • Propofolu
  • Sevofluranu
 16. Średnie ciśnienie tętnicze u pacjenta z RR 120/60 mmHg wynosi :
  • 50 mmHg
  • 60 mmHg
  • 80 mmHg
  • 90 mmHg
 17. Najważniejszym narządem wydalającym jony wodorowe jest/są :
  • Płuca
  • Wątroba
  • Nerki
  • Nadnercza
 18. Układ anestetyczny w którym jednokierunkowy przepływ gazów jest wymuszony przez duży dopływ świeżych gazów może dochodzić do częstego oddechu zwrotnego niewymagającym eliminacji CO2 za pomocą pochłaniacza to układ :
  • Otwarty
  • Półotwarty
  • Zamknięty
  • Pół zamknięty
 19. Do oceny głębokości sedacji nie używamy skali :
  • Ramsaya
  • Cooka
  • SAS
  • Glasgow
 20. Cechą rytmu zatokowego jest obecność :
  • Dodatniego załamka P w odprowadzeniu I i II oraz ujemnego w aVR
  • Dodatniego załamka P w odprowadzeniach I i II oraz aVR
  • Ujemnego załamka P w odprowadzeniu I i II oraz dodatniego w aVR
  • Ujemnego załamka P w odprowadzeniu I i II oraz aVR
 21. Zastosowanie sztucznej wentylacji u pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia pozwala szybciej opanować :
  • Hipokalcemie
  • Hipoksemie
  • Hipertensje
  • Hipertermie
 22. Która z arytmii jest typowa dla niedoboru magnezu ?
  • Zespół Brugadów
  • Zespół Torsades de Pointes
  • Tachykardia zatokowa
  • Bloki odnóg pęczka Hissa
 23. Przy zakładanej dawce leku 10 mikrogram na kg masy ciała na minutę noworodek ważący 3 kg powinien w ciągu doby otrzymać :
  • 180 mikrogram
  • 18 mikrogram
  • 1800 mikrogram
  • 18 mg
 24. Który z wymienionych poniżej środków najszybciej przeciwdziała następstwom sercowym silnej hiperkaliemii :
  • Insulina-glukoza
  • Chlorek wapnia
  • Dwuwęglan sodu
  • Furosemid
 25. Który lek zwiększa objętość minutową serca ?
  • Nitrogliceryna
  • Dopamina
  • Izoprenalina
  • Propranolol
 26. Jednym z warunków niezbędnych do zapewnienia podczas prowadzenia drenażu opłucnowego jest :
  • Zachowanie jednej pozycji ciała chorego
  • Zapewnienie ujemnego ciśnienia w klatce piersiowej
  • Tlenoterapia minimum 4 litry na minutę
  • Wszystkie wymienione
 27. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące kardioplegii podawanej podczas zabiegu kardiochirurgicznego :
  • Zatrzymuje pracę serca w fazie rozkurczu
  • Poprawia tolerancję mięśnia sercowego Na niedokrwienie
  • Jest to farmakologiczne zatrzymanie pracy serca
  • Zatrzymuje pracę serca w fazie skurczu
 28. Nagłą śmierć sercowa stwierdza się gdy :
  • Przyczyną zgonu była choroba serca
  • Do zgonu dochodzi z powodu wstrząsu kardiogennego
  • Zgon następ.nieoczekiwanie u człow.zdrow.lub z wywiadem wieńcowym w czasie nie dłuższym niż 1h od wystąpienia pierwszych objawów
  • Zgon następuje nieoczekiwanie u człowieka zdrowego w czasie nie dłuższym niż jedna godzina od wystąpienia pierwszych objawów
 29. Jaką czynność należy wykonać po odessaniu wydzieliny z drzewa tchawiczo-oskrzelowego ?
  • Zmienić pozycję chorej
  • Oklepać chorą
  • Zwiększyć objętość powietrza podawanego workiem samorozprężalnym
  • Podać do rurki 1 ml 0,9% NaCl
 30. Hipoksemie w pierwszej kolejności należy zwalczać poprzez :
  • Ułożenie pacjenta w pozycji trendelenburga
  • Zwiększenie tlenoterapii biernej
  • Szybkie uzupełnianie łożyska naczyniowego
  • Wentylację mechaniczną
 31. Fiolka zawiera 50 ml 2% Lignokainy jaką objętość tego leku należy nabrać do strzykawki aby pacjent o masie ciała 80 kg otrzymał dawkę 1 mg na kg masy ciała :
  • 2 ml
  • 0,8 ml
  • 4 ml
  • 8 mililitrów
 32. Wspólnym objawem dla różnego rodzaju wstrząsu jest :
  • Niski rzut serca
  • Zimna skóra
  • Zła perfuzja tkankowa
  • Obkurczenie naczyń
 33. Z nadczynnością kory nadnerczy nie przebiega :
  • Zespół Cushinga
  • Choroba Addisona
  • Hiperaldosteronizm pierwotny
  • Żadna z powyzszych
 34. Krystaloidy są to płyny które charakteryzują się :
  • Swobodnym przemieszczaniem się wody z przestrzeni naczyniowej do przestrzeni pozakomórkowej
  • Utrudnionym przemieszczaniem się wody z przestrzeni naczyniowej do przestrzeni pozakomórkowej
  • Szybkim wypełnieniem łożyska naczyniowego Dzięki przyciąganiu wody z przestrzeni pozakomórkowej
  • Wolnym wypełnianiem łożyska naczyniowego
 35. Przewlekła w pełni skompensowana kwasica metaboliczna charakteryzuje się :
  • Prawidłowym pH podwyższonym pCO2 HCO3 oraz BE
  • Prawidłowe pH obniżonym pCO2 HCO3 oraz B
  • Obniżone pH podwyższonym pCO2 HCO3 oraz BE
  • Obniżone PH w obniżonym pCO2 HCO3 oraz BE
 36. Pacjentka lat 17 w wywiadzie podaje przyrost masy ciała wypadanie włosów zaparcia ciągle zmęczenie mimo wysokiej temperatury panującej na zewnątrz przyszła ciepło ubrana opisane objawy są charakterystyczne dla :
  • Choroby gravesa-basedowa
  • Utraty miesiączki
  • Niedoczynności tarczycy
  • Upośledzonej czynności trzustki
 37. Przeciwwskazaniem do stosowania beta-adrenolityków w leczeniu zawału jest :
  • Ciśnienie skurczowe mniejsze niż 90 mmhg
  • Zaburzenie rytmu serca
  • Zagrażające migotanie komór
  • Znaczna tachykardia przy ciśnieniu tętniczym skurczowym większy niż 90 mmhg
 38. Aktywizujące metody nauczania to :
  • Referat wykład problemowy esej
  • Wykład informacyjny dyskusja dydaktyczna ćwiczenia
  • Seminarium metoda przypadków referat
  • Seminarium metoda przypadków inscenizacja
 39. Testy wystandaryzowane wykorzystywane w badaniach naukowych nie powinny być :
  • Trafne
  • Rzetelne
  • Czułe
  • Nieznormalizowane
 40. Żółtaki płaskie na powiekach świadczyć mogą o :
  • Zaburzenie gospodarki kwasowo-zasadowej
  • Zaburzenia gospodarki białkowej
  • Zaburzenia gospodarki lipidowej
  • Zaburzenia gospodarki węglowodanowej
 41. Typowymi objawami w przewlekłej niewydolności żylnej są znaczne obrzęki oraz :
  • Brunatne przebarwienia w okolicy kostek
  • Owrzodzenie palców
  • Pogrubienie i pękanie paznokci
  • Zmniejszone ucieplenie kończyn
 42. Badając palpacyjnie okolice uderzenia koniuszkowego należy wziąć pod uwagę efekt jego przemieszczania stwierdzenie przesunięcia uderzenia koniuszkowego w lewą stronę może przemawiać za :
  • Tętniakiem aorty wstępującej
  • Niedomykalnością zastawki trójdzielnej
  • Przerośnięcie komór serca
  • Nadciśnieniem płucnym
 43. W przewlekłych chorobach płuc przebiegających z hipoksją paznokcie są :
  • Pokryte dołkami
  • Naznaczone białymi przebarwieniami
  • Zaokrąglone i wypukłe
  • Łamliwe i kruche
 44. Pierwszym etapem w trakcie szkolenia na stanowisku pracy jest :
  • Szkolenie doskonalące
  • Wyjaśnianie sposobu wykonywania pracy
  • Doradzanie szkolonemu w kluczowych zasadach
  • Przygotowanie pracownika do rozpoczęcia nauki
 45. Oddech Cheyne-Stokesa charakteryzuje się :
  • Zwiększ.ruch.i obj.wdech.i wydech.bez przysp.lub nawet ze zwoln.częstości oddech.może występ.u chorych z kwasicę metaboliczną
  • Stpn.zwię.ruch.i obj.odd.do pew.wart.max.a nast.stopn.zmniej.ruch.i obj.oddech.do min.następ.chwil.brak.czynn.oddech.do momen.podjęc.na ow.cał.ckl
  • Nieregularnymi oddechami o zmiennej czystości i amplitudzie przerywanymi okresami bezdechu
  • W miarę stałą czynnością i głębokością oddechów przerywaną pojedynczymi gończymi oddechami
 46. Pielęgniarka/położna jest zwolniona z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem w przypadku :
  • Śmierci pacjenta
  • Zgody rodziny
  • Gdy zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób
  • We wszystkich wymienionych przypadkach
 47. Stridor sugeruje obecność :
  • Guza w szczytach płuc
  • W dużej ilości wydzieliny w drogach oddechowych
  • Skurczu naczyniowego
  • Ciała obcego w górnych drogach oddechowych
 48. W powojennej Polsce autorką koncepcji podyplomowego kształcenia dla pielęgniarek była :
  • Maria Staromiejska
  • Hanna Chrzanowska
  • Rachela Hutner
  • Teresa Kulczyńska
 49. Sinica występuje przy zwiększeniu zredukowanej odtlenowanej i hemoglobiny powyżej :
  • 0,1 g na 100 ml krwi
  • 0,5 g na 100 ml krwi
  • 2,0 g na 100 ml krwi
  • 5,0 g na 100 ml krwi
 50. Wskaźniki które mierzą różne wymiary uczestnictwa w życiu społecznym ze względu na stan zdrowia nazywane są :
  • Epidemiologicznym i wskaźnikami zdrowia
  • Biologicznymi wskaźnikami zdrowia
  • Socjomedycznymi wskaźnikami zdrowia
  • Demograficznymi wskaźnikami zdrowia
Testy że specjalizacji 2015. Pytania od 101 do 51.
 • Stworzony 06/03/2018
 • Opublikowany 08/03/2018
 • Zmienione 15/03/2018
 • Trudność Średnia
 • Pytania 50
 • Motyw Zdrowie, Anatomia

Masz do wyboru 3 rodzaje projektowania:

 • Pomarańczowy
 • Niebieski
 • Light
Poz. Gracz Wynik Chrono Data
Zgodnie z klasyfikacją
przez Trudi
169 gracze
przez justi
125 gracze
przez justi_m24
64 gracze
przez justi_m24
49 gracze
przez justi_m24
50 gracze
przez therareartist
1 751 gracze
przez le pape
1 305 gracze