Specjalizacja Jesień 2015

115 gracze
 1. Przeprowadzając wywiad z pacjentem odczuwającym lęk pielęgniarka i położna powinna :
  • Zebrać informacje tylko od rodziny pacjenta
  • Mówić spokojnie i konkretnie
  • Uzyskać informacje tylko z dokumentacji
  • Pytania kierować tylko na dany objaw pacjenta
 2. Próbę określa się jako reprezentatywną jeżeli :
  • Liczba elementów wybranych do próby jest dostatecznie mała
  • Elementy wybrane do próby mają dostatecznie wysoki współczynnik reprezentatywności
  • Elementy populacji są wybierane w sposób losowy a próba jest dostatecznie liczna
  • Elementy populacji są wybierane w ściśle określonym porządku a próba jest dostatecznie liczna
 3. W negocjacjach pojęcie BATNA oznacza opcję :
  • Najmniej korzystne możliwą do uzyskania w przypadku niepowodzenia negocjacji
  • Najbardziej korzystną możliwą do uzyskania w przypadku niepowodzenia negocjacji
  • Najmniej korzystne możliwą do uzyskania w przypadku powodzenia negocjacji
  • Najbardziej korzystną możliwą do uzyskania w przypadku powodzenia negocjacji
 4. Proces przekazywania uprawnień nazywa się :
  • Więzią służbową
  • Jednością kierownictwa
  • Podziałem pracy
  • Delegacją
 5. Programami służącymi do przetwarzania danych statystycznych w szczególności obliczania średnich odchyleń od średnich korelacji oraz sporządzenia tabel i wykresów są :
  • Systemy operacyjne
  • Edytory tekstu
  • Bazy danych
  • Arkusze kalkulacyjne
 6. Czy w procesie opieki nad pacjentem należy uwzględnić jego prośbę o umożliwienie kontaktu z duchownym ?
  • Tylko wtedy gdy jest zagrożone życie pacjenta
  • Należy zapytać o zgodę rodzina pacjenta
  • Należy zawsze starać się spełnić prośbę pacjenta i w miarę możliwości stworzyć ku temu odpowiednie warunki
  • Nie należy brać pod uwagę życzeń pacjenta w tym zakresie ponieważ spotkanie z duchownym nie ma znaczenia dla poprawy stanu zdrowia
 7. Próg frustracji u pacjenta jest uzależniony od :
  • Stanu systemu nerwowego
  • Subiektywne i wartości dobra którego dany człowiek został pozbawiony
  • Treningu sytuacji frustracyjnych
  • Wszystkie powyższe
 8. Świsty to :
  • Przerywane krótkie dźwięki o wysokim lub niskim tonie
  • Skrzypiące skrobiowe odgłosy występujące przy wykonywaniu ruchów oddechowych
  • Ciągłe odgłosy o wysokim tonie z elementami syczenia
  • Odgłosy o względnie niskim tonie z elementami chrapliwości
 9. Czynnością niezwykle ważną w badaniu fizykalnym niemowlęcia jest badanie słuchu. Pewnymi objawiami świadczącymi o niedosłuchu wrodzonym u niemowlęcia są wszystkie z wyjątkiem :
  • Brak reakcji na dźwięki
  • Brak rozwoju gaworzenia w 3 miesiącu życia
  • Brak odruchu uszno-powiekowego
  • Brak odwracania główki przez niemowlę w kierunku mówionej Matki
 10. Edukacja zdrowotna zajmuje się czynnikami :
  • Zewnętrznymi
  • Politycznymi i społecznymi
  • Osobowymi
  • Instytucjonalnymi
 11. Jakość systemu Opieki Zdrowotnej może być oceniana w zakresie struktury procesu i wyniku jakość struktury to :
  • Liczba i kwalifikacje pracowników środki finansowe szpitala medyczno techniczne wyposażenie organizacja szpitala
  • Liczba i kwalifikacje pracowników środki finansowe szpitala medyczno techniczne wyposażenie zabiegi które są podejmowane w procesie leczenia
  • Liczba i kwalifikacje pracowników środki finansowe szpitala medyczno techniczne wyposażenie stopień zadowolenia pacjenta
  • Liczba i kwalifikacje pracowników w środki finansowe szpitala medyczno techniczne wyposażenie stopień poprawy stanu zdrowia pacjentów
 12. Do hierarchii potrzeb według Johna Watson nie należą potrzeby :
  • Samoopieki
  • Przeżywania
  • Funkcjonalne
  • Integrujące
 13. Folderem w systemie Windows nazywamy :
  • Obrazek zapisany na dysku twardym
  • Miejsce na dysku do zapisywania plików lub innych folderów
  • Część systemu operacyjnego
  • Urządzenie wejściowe komputera
 14. Hipodypsja jest to :
  • Stan zmniejszonego pragnienia występujący u chorych mających nieograniczony dostęp do wody mimo hipernatremii
  • Stan wzmożonego pragnienia mimo przyjmowania ilości płynów w ciągu doby przekraczających 2, 500 ml
  • Fizjologiczne odczucie potrzeby pobierania płynów
  • Stan nadmiernego gromadzenia się w organizmie tłuszczów
 15. Wykonano badanie fizykalne brzucha u pacjenta z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. Prawidłowa kolejność wykonywanych czynników jest następująca :
  • Oglądanie osłuchiwanie opukiwanie badanie palpacyjne
  • Oglądanie badanie palpacyjne osłuchiwanie opukiwanie
  • Oglądanie badanie palpacyjne opukiwanie osłuchiwanie
  • Oglądanie opukiwanie badanie palpacyjne osłuchiwanie
 16. Decentralizacja zarządzania ochroną zdrowia w Polsce oznacza przekazanie odpowiedzialności i kompetencji do działania na rzecz zdrowia :
  • Rządowi
  • Lekarzowi rodzinnemu
  • Samorządem Terytorialnym
  • Obywatelowi
 17. Badanie bolesności brzucha, przy uciskaniu jego przedniej ściany ręką i gwałtownym jej oderwaniu to badanie objawu :
  • Blumberga
  • Chełmońskiego
  • Goldflama
  • Chvostka
 18. Badania jakościowe poszukują :
  • Nowej wiedzy formułują teorie na podstawie autentycznych źródeł prowadzą do nowego wglądu
  • Związków przyczynowo-skutkowych
  • Nowych pytań
  • Nowego zrozumienia
 19. Jeżeli u pacjenta stwierdzisz zaparcia, to zgodnie z założeniami C.Roy doszło do zaburzenia systemu adaptacyjnego osoby pacjenta w wymiarze :
  • Fizjologicznym
  • Biologicznym
  • Anatomiczno fizjologicznym
  • Holistycznym
 20. Kto jest płatnikiem za świadczenia zdrowotne udzielone w podstawowej opiece zdrowotnej dla osób ubezpieczonych ?
  • Samorząd terytorialny
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Lekarz rodzinny
 21. Podczas postępowania resuscytacyjnego muszą być rozważane potencjalne odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia (4H i 4 T ). Do analizowanych 4T nie należy/ą :
  • Tamponada serca
  • Toksyczne substancje
  • Tromboembolia masywny Zator tętnicy płucnej
  • Tężyczka
 22. Przyczyną niewydolności oddechowej może być odma opłucnowa. W przypadku jej wystąpienia badanie fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje :
  • Wypuk bębenkowy osłabienie szmerów oddechowych
  • Wypuk stłumiony osłabienie szmerów oddechowych
  • Wypuk bębenkowy zaostrzenie szmerów oddechowych
  • Wypuk stłumiony zaostrzenie szmerów oddechowych
 23. Którego świadczenia nie może wykonać pielęgniarka ?
  • Prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia
  • Wprowadzenie usprawniania ruchowego śniadanie pionizacja nauka chodzenia nauka samoobsługi
  • Aktywizacja podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego
  • Ustalenia rozpoznania rehabilitacyjnego i określenia zakresu podejmowania działań
 24. Karta Ottawska definiuje promocje zdrowia jako :
  • Proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania
  • Proces zmierzający do zapobiegania chorobom
  • Proces prowadzący do zapobiegania niepełnosprawności i kalectwa
  • Działania zmierzające do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia
 25. Zapobieganie pooperacyjne w zapaleniu żył głębokich polega na :
  • Jak najdłuższym leżeniu po operacji
  • Unieruchomienie kończyny po operacji
  • Po operacyjnym podawaniu leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi
  • Jak najwcześniejszym unieruchomianiu chorych po operacji
 26. Zaburz.chodu mają różne charak.i najczęś.są następstw.zaburz.neurolog.Chód podcza.którego chory niedostat.zgina kończyny w stawach kolan.z trudn.odrywa stopy od podłoża pociąga stopami po podłożu chodzi na palcach nazywa się :
  • Spastycznym
  • Ataktycznym
  • Brodzącym
  • Kaczkowatym
 27. Badanie chorych z podejrzeniem infekcji ośrodkowego układu nerwowego i opon mózgowo-rdzeniowych obejmuje badanie objawów :
  • Brudzińskiego i Kerniga
  • Goldflama i Blumberga
  • Chełmońskiego i Goldflama
  • Chwostka i Goldflama
 28. Stygmat to :
  • Silnie negatywna tożsamość którą społeczeństwo naznacza daną osobę
  • Wykluczenie społeczne spychanie na margines życia społecznego
  • Pozbawienie prawa jednostki do uczestniczenia w życiu społecznym
  • Separowanie odrzucanie od sprawowania władzy i wpływów na pozycję w społeczeństwie
 29. Trzy role, których oczekuje się od kadry kierowniczej w ramach organizacji to :
  • Interpersonalna techniczna i decyzyjna
  • Informująca decyzyjna i kontrolna
  • Interpersonalna informująca i decyzyjna
  • Informująca sytuacyjna i decyzyjna
 30. Przyczyną obrzęków uogólnionych może lub mogą być :
  • Niewydolność serca
  • Niedobór białka w pożywieniu
  • Niedobór witamin B1 i K
  • Wszystkie wymienione
Testy że specjalizacji, pytania od 151 do 180.
 • Stworzony 06/03/2018
 • Opublikowany 08/03/2018
 • Zmienione 20/03/2018
 • Trudność Średnia
 • Pytania 30
 • Motyw Zdrowie, Anatomia

Masz do wyboru 3 rodzaje projektowania:

 • Pomarańczowy
 • Niebieski
 • Light
Poz. Gracz Wynik Chrono Data
Zgodnie z klasyfikacją
przez Trudi
169 gracze
przez justi
125 gracze
przez justi_m24
64 gracze
przez justi_m24
49 gracze
przez justi_m24
50 gracze
przez therareartist
1 751 gracze
przez le pape
1 305 gracze