1. . Jeżeli cena sprzedaży rośnie, a pozostałe czynniki wpływu na wynik finansowy się nie zmieniają, to...
  • Próg rentowności się obniża
  • Próg rentowności się podwyższa
  • Próg rentowności się nie zmienia
 2. Liczba reklamacji od klientów w roku obrotowym to przykład :
  • Miernika działania nietworzącego wartości
  • Miernika efektywności procesu
  • Nośnika kosztów zasobu
  • . kosztu zmiennego obsługi posprzedażowej
 3. Podejmując decyzję, czy wytwarzać wyrób we własnym przedsiębiorstwie, czy kupować go na rynku należy porównać :
  • Koszt jednostkowy wyrobu z ceną zakupu
  • Marże pokrycia z ceną zakupu
  • Cenę zakupu z kosztem stałym przypadającym na wyrób
 4. Przedsiębiorstwo sprzedało w analizowanym okresie mniej niż wyprodukowało. Kalkulując jego wynik na sprzedaży metodą kosztów pełnych i metodą kosztów zmiennych zauważysz, że...
  • Rachunek kosztów całkowitych pokaże wyższy wynik na sprzedaży niż rachunek kosztów zmiennych
  • Rachunek kosztów zmiennych pokaże wyższy wynik na sprzedaży niż rachunek kosztów pełnych
  • Niezależnie od rachunku kosztów wynik będzie taki sam
 5. Rachunek kosztów pełnych :
  • Nie jest dobrą podstawą ustalania cen
  • Może utrudniać porównywanie wyników w czasie, jeżeli zmienia się poziom działalności
  • Nie jest rekomendowany do wyceny zapasów
  • Nie alokuje kosztów pośrednich
 6. W jakim obszarze znajduje się zastosowanie rachunek kosztów działań i zarządzanie kosztami działań ?
  • Budżetowanie
  • Rachunek kosztów docelowych
  • Rozliczanie kosztów usług pomocniczych wewnątrz przedsiębiorstwa
  • Wszystkie poprawne
 7. Analiza progu rentowności bazuje na podziale kosztów na :
  • Koszty całkowite i budżetowane
  • Koszty stałe i zmienne
  • Koszty pośrednie i bezpośrednie
  • Koszty uzyskania przychodów i niepodatkowe
 8. Zmiany w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw powodują, że można zaobserwować w działalności gospodarczej tendencję do wzrostu kosztów :
  • Zmiennych bezpośrednich
  • Zmiennych pośrednich
  • Stałych bezpośrednich
  • Stałych pośrednich
 9. Jednostkowa marża pokrycia na kosztach zmiennych to :
  • Różnica przychodów ze sprzedaży i kosztów stałych
  • Różnica ceny sprzedaży i jednostkowego kosztu zmiennego
  • Różnica jednostkowego kosztu zmiennego i jednostkowego kosztu stałego
  • Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
 10. W V firma kupiła kilka samochodów. Wielkości wszystkich przychodów i kosztów z działalności nie zmieniły się w porównaniu z kwietniem, to w związku z zakupem samochodów wynik finansowy za maj w stosunku do kwietnia :
  • Pogorszy się, bo zapłaciłeś za samochody
  • Wzrośnie, bo nie poniesiesz jeszcze kosztu amortyzacji tych samochodów
  • Pozostanie na tym samym poziomie
 11. Decyzja o wycofaniu nierentownego wyrobu jest zasadna, gdy :
  • Strata na tym wyrobie jest mniejsza od kosztów stałych przypadających na wycofany wyrób
  • Strata na tym wyrobie jest większa od kosztów stałych przypadających na wycofany wyrób
  • Koszty stałe nie mają wpływu na wielkość straty na tym wyrobie
 12. Pierwszym etapem rachunku kosztów docelowych jest ustalenie :
  • Kosztu docelowego
  • Docelowego wyniku finansowego
  • Docelowej jednostkowej marży pokrycia
  • Docelowej ceny sprzedaży
 13. Analiza wrażliwości progu rentowności polega na :
  • Analizie wpływu zmian kosztów stałych na koszty zmienne
  • Analizie wpływu zmian cen sprzedaży i kosztów na próg rentowności
  • Analizie wpływu przychodów na marżę brutto
 14. Który koszt nie jest kosztem zmiennym :
  • Koszt zużytych surowców do produkcji
  • Koszt wykorzystanej energii technologicznej
  • Prowizje bankowe
  • Prowizje dla handlowców
 15. Aby wynik sprzedaży przedsiębiorstwa był dodatni, marża na kosztach zmiennych musi być :
  • Wyższa od kosztów zmiennych działalności
  • Wyższa od kosztów stałych działalności
  • Przynajmniej równa kosztom stałym powiększonym o amortyzację
  • Przynajmniej równa przychodom ze sprzedaży
 16. Zasady prowadzenia rachunkowości wynikające z ustawy o rachunkowości muszą być przestrzegane przez :
  • Rachunkowość finansową
  • Rachunkowość zarządczą
  • Zarówno przez rachunkowość finansową jak i zarządczą
 17. W którym rachunku kosztów szczególną uwagę zwraca się na dokładne rozliczenia kosztów pośrednich na produkty :
  • W rachunku kosztów zmiennych
  • W rachunku kosztów specyficznych
  • W rachunku kosztów działań
 18. Różnica pomiędzy rachunkiem kosztów pełnych a rachunkiem kosztów zmiennych nie dotyczy :
  • Zakresu kosztów produktu
  • Zakresu kosztów okresu
  • Zakresu kosztów rodzajowych
 19. W rachunku kosztów działań nośnikiem kosztów działań niemoże być :
  • Czas wykonywanych działań
  • Miejsce wykonywanych działań¬
  • Liczba wykonywanych działań
 20. Koszty przerobu to :
  • Suma kosztów bezpośrednich
  • Suma płac bezpośrednich
  • Suma kosztów wytworzenia pomniejszona o koszty zużytych materiałów bezpośrednich
 21. W rachunku kosztów zmiennych do kosztów okresu zalicza się :
  • Koszty bezpośrednie
  • Koszty stałe sprzedaży i ogólnego zarządu
  • Koszty zmienne wydziałowe
 22. Rachunkiem kosztów powstałym na potrzeby zarządzania procesowego jest :
  • Rachunek kosztów pełnych
  • Rachunek kosztów zmiennych
  • Rachunek kosztów specyficznych
  • Rachunek kosztów działań
 23. Poziom dźwigni operacyjnej jest uzależniony od :
  • Relacji przychodów i kosztów całkowitych
  • Relacji kosztów stałych i zmiennych
  • Udziału zysku brutto w przychodach ze sprzedaży
 24. Marżę kontrybucji oblicza się odejmując od przychodów ze sprzedaży danego segmentu działalności :
  • Koszty zmienne i koszty stałe bezpośrednie
  • Koszty zmienne i koszty stałe pośrednie
  • Koszty wytworzenia i koszty stałe sprzedaży
  • Koszty wytworzenia i koszty zmienne sprzedaży
 25. Liczba faktur wystawionych przez dział administracji w danych okresie to przykład :
  • Nośnika kosztów zasobu
  • Nośnika kosztów działania
  • Obiektu kosztów
 26. Najważniejszą decyzją (wpływającą na jakość wyników analizy kosztów) w procesie alokacji kosztów pośrednich jest :
  • Wyrób kryterium podziału kosztów na pośrednie i bezpośrednie
  • Wybór kluczy podziałowych
  • Wybór poziomów prowadzenia analizy kosztów
  • Wyodrębnienie miejsc powstawania kosztów
 27. Z którą koncepcją zarządzania jest związany rozwój rachunkowości zarządczej ?
  • Zarządzanie przez cele
  • Zarządzanie procesowe
  • Zarządzanie jakością
  • Wszystkie odpowiedzi są poprawne
 28. Różnica między rachunkiem kosztów pełnych a rachunkiem kosztów zmiennych dotyczy :
  • Zakresu kosztów produktu i okresu
  • Zakresu kosztów rodzajowych
  • Tylko zakresu kosztów produkcji
 29. W równaniu K= a x Q + b, gdzie K ¬ koszty całkowite, Q ¬ wielkość produkcji, parametr b oznacza :
  • Koszty bezpośrednie
  • Koszty stałe
  • Jednostkowy koszt stały
  • Jednostkowy koszt zmienny
 30. W rachunku kosztów docelowych jednostkowy koszt docelowy stanowi różnicę :
  • Docelowej ceny sprzedaży i kosztu wytworzenia
  • Docelowej ceny sprzedaży i docelowego zysku jednostkowego
  • Przychodów ze sprzedaży i jednostkowej marży pokrycia
  • Jednostkowego kosztu rzeczywistego i szacowanego
 31. Do kalkulacji kosztu własnego stosowany jest :
  • Rachunek kosztów pełnych
  • Rachunek kosztów zmiennych
  • Rachunek kosztów specyficznych
 32. Jeżeli wynik na sprzedaży przedsiębiorstwa jest ujemny, oznacza to, że marża na kosztach zmiennych jest :
  • Wyższa od kosztów zmiennych działalności
  • Niższa od kosztów stałych działalności
  • Równa kosztom stałym pomniejszonym o amortyzację
  • Niższa od przychodów ze sprzedaży
 33. Który rachunek kosztów jest często wykorzystywany jako narzędzie negocjacji z dostawcami i kooperantami ?
  • Rachunek kosztów specyficznych
  • Rachunek kosztów niezapadłych
  • Rachunek kosztów docelowych
 34. Wycofanie z produkcji nierentownego wyrobu eliminuje w krótkim okresie :
  • Koszty całkowite wytworzenia tego wyrobu
  • Koszty bezpośrednie wytworzenia tego wyrobu
  • Koszty całkowite wytworzenia i sprzedaży tego wyrobu
 35. Który rodzaj kosztów nie może być magazynowany, czyli nie stanowi kosztów...
  • Koszty zmienne
  • Koszty stałe
  • Koszty okresu
  • Koszty pośrednie
 36. „Produkty bezpośrednio nie powodują powstania kosztów” to założenie :
  • Rachunku kosztów pełnych
  • Rachunku kosztów zmiennych
  • Rachunku kosztów specyficznych
  • Rachunku kosztów działań
 37. W analizie progu rentowności wielkość sprzedaży równa się wielkości produkcji, przyjmuje się założenie, że :
  • Tylko poziom działalności ma wpływ na poziom kosztów
  • Nie występują zapasy
  • Analiza nie wykracza poza określone przedziały działalności
  • Wszystkie odpowiedzi są poprawne
 38. Za podstawę rozliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się klucze podziałowe :
  • Kalkulowane w relacji do kosztów rzeczywistych
  • Wynikające z ustawy o rachunkowości
  • Niemające związku z zasobem generującym koszt
 39. Rachunek kosztów docelowych stosuje się w celu :
  • Wywierania presji na dostawców i kooperantów-
  • Podejmowania decyzji o poszerzeniu oferty produktowej
  • Dostosowania oferty do budżetu klienta
  • Wszystkie odpowiedzi są poprawne
 40. Techniczny koszt wytworzenia jest :
  • Równy kosztowi produkcji powiększonemu o koszty transportu
  • Zazwyczaj niższy od kosztu własnego
  • Nie obejmuje kosztów zakupu surowców
  • Obejmuje koszty nabycia surowców w magazynie
 41. Przedsiębiorstwo sprzedało w analizowanym okresie więcej wyrobów niż wyprodukowało. Kalkulując jego wynik na sprzedaży metodą kosztów pełnych i metodą kosztów zmiennych, zauważysz, że...
  • Rachunek kosztów zmiennych pokaże wyższy wynik na sprzedaży niż rachunek kosztów całkowitych
  • Rachunek kosztów całkowitych pokaże wyższy wynik na sprzedaży niż rachunek kosztów zmiennych
Zalka.
 • Stworzony 01/02/2017
 • Opublikowany 01/02/2017
 • Zmienione 01/02/2017
 • Trudność Trudny
 • Pytania 41
 • Motyw Bez kategorii

Masz do wyboru 3 rodzaje projektowania:

 • Pomarańczowy
 • Niebieski
 • Light
Poz. Gracz Wynik Chrono Data
Zgodnie z klasyfikacją

STRONY INTERNETOWE DO ODKRYCIA!