Jesień 2017 nowa

172 gracze
 1. Środoperacyjny ucisk na zatokę tętnicy szyjnej może powodować :
  • Tachykardię
  • Reakcję z nerwu błędnego
  • Wzrost ciśnienia tętniczego
  • Reakcję idiosynkratyczną
 2. Po podaniu surfaktantu nie wolno wykonywać toalety drzewa oskrzelowego przez :
  • 6 godzin
  • 8h
  • 10h
  • 12h
 3. Kapnometria to :
  • Pomiar PCO2 mierzony na początku wdechu
  • Krzywa pokazująca fazę oddechu
  • Pomiar CO2 w drogach oddechowych
  • Pomiar CO2 mierzony we krwi tętniczej
 4. Przeciwwskazaniami ogólnymi do zastosowania metody ECMO jest/są :
  • Nieodwracalność procesu chorobowego leżącego u podstaw niewydolności oddechowej i/lub krążeniowej
  • Przeciwwskazania do przedłużonej heparynizacji
  • Brak zgody pacjenta lub jego opiekunów prawnych
  • Wszystkie odp są prawidłowe
 5. Pilnym wskazaniem do tracheostomii u dziecka NIE jest :
  • Oparzenie górnych dróg oddechowych
  • Masywny uraz języka
  • Uraz twarzoczaszki
  • Uraz klatki piersiowej
 6. Znieczulenie dziecka z astma musi być wystarczająco głębokie żeby zmniejszyć reaktywność dróg oddechowych. W tym celu stosuje się :
  • Ketaminę
  • Anestetyki wziewne
  • Lidokainę dożylnie i miejscowo
  • Wszystkie odp są prawidłowe
 7. Cewnik założony do tętnicy płucnej umożliwia :
  • Pobranie gazometrii krwi tętniczej
  • Pomiar ciśnienie zaklinowania tętnicy płucnej
  • Podawanie leków bezpośrednio do jamy serca
  • Symulacji niskim napięciem prądu
 8. Które zaburzenia utrudniają wykonanie intubacji dotchawiczej u dzieci ?
  • Zespół Cri du Chat
  • Krup
  • Zespół Cruzona
  • Wszystkie odp są prawidłowe
 9. Maksymalna dawka neostygminy u dorosłego człowieka to :
  • 2mg
  • 3mg
  • 4mg
  • 5mg
 10. Wskazaniem do zastosowania technik dializacyjnych u dzieci NIE jest :
  • Ostra niewydolność nerek przebiegająca z przewodnieniem ustroju
  • Ostra niewydolność oddechowa wymagająca wentylacji mechanicznej
  • Konieczność żywienia pozajelitowego przy występującym bezmoczu
  • Ostra niewydolność nerek w przebiegu zespołu nerczycowego
 11. W czasie hemodializy, podczas antykoagulacji miejscowej za pomocą cytrynianów, konieczne jest bardzo staranne kontrolowanie kalcemii. Niewłaściwie kontrolowana kalcemia może doprowadzić do :
  • Hipo- i hiperkalcemii
  • Hipernatremii
  • Zasadowicy alkalicznej
  • Wszystkie odp są prawidłowe
 12. W czasie hemodializy konieczne jest stosowanie antykoagulacji w celu przeciwdziałania krzepnięciu krwi w obrębie krążenia zewnątrzustrojowego. Antykoagulacja miejscowa za pomocą cytrynianów to metoda która polega na podawaniu ....
  • 200 sekund
  • >200 sekund
  • <200 sekund
  • Czas krzepnięcia nie ma znaczenia dla hemodializy
 13. Zalecane podstawowe monitorowanie i badania przed zgłoszeniem pacjenta do leczenia ECMO to :
  • Pulsoksymetria
  • Równowaga kwasowo-zasadowa krwi tętniczej - nie rzadziej niż 1x/3 godz
  • Bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego
  • Wszystkie odp są prawidłowe
 14. Niedopolaryzujące środki zwiotczające mięśni to związki blokujące przewodnictwo nerwowo- mięśniowe ?
  • Przez kompetycyjne hamowanie acetylocholiny w receptorze nikotynowym płytki motorycznej...
  • A ich czas działania zależy od metabolizmu i drogi wydalania
  • Najpierw powodujące osłabienie mięśni, następnie ich zwiotczenie aż w efekcie do braku reakcji na pobudzenie
  • Wszystkie odp są prawidłowe
 15. Wybór igły do znieczulenia podpajęczynówkowego jest determinowany głównie przez :
  • Wiek pacjenta
  • Preferencje anestezjologa
  • Koszty
  • Wszystkie odp są prawidłowe
 16. Objawy kliniczne tamponady osierdzia to :
  • Hipotensja
  • Hipertensja
  • Tachykardia
  • Prawidłowe A i C
 17. Operacja chirurgiczna i znieczulenie wpływają na równowagę płynową ustroju między innymi przez :
  • Spadek ciśnienia onkotycznego po infuzji krystaloidów i w wyniku uszkodzenia śródbłonka naczyń krwionośnych
  • Zwiotczenie mięśni
  • Wazodilatację w wyniku działania środków znieczulenia miejscowego
  • Prawidłowe A i C
 18. SIRS to określenie :
  • Ciężkiej hipoksemii
  • Rodzaju wentylacji mechanicznej
  • Zespołu uogólnionej reakcji zapalnej
  • Schyłkowej niewydolności nerek
 19. Który z leków nie ma zastosowania w blokadach nerwów obwodowych ?
  • Ropiwakaina
  • Lidokaina
  • Pentazocyna
  • Bupiwakiana
 20. Wskazaniem do zastosowania utlenowania pozaustrojowego u pacjenta dorosłego jest :
  • Masywna zatorowość płucna po zastosowanym leczeniu kardiochirurgicznym
  • Braki możliwości zakończenia krążenia pozaustrojowego po wykonanym prawidłowo zabiegu kardichir...
  • Zapalenie płuc, ARDS, zatorowość tętnicy płucnej
  • Wszystkie odp są prawidłowe
 21. Stridor wdechowy wskazuje na :
  • Skurcz oskrzeli
  • Obecność wydzieliny w dużych oskrzelach
  • Obturację górnych dróg oddechowych
  • Obrzęk płuc
 22. Rozmiar maski krtaniowej typu Pro SEAL dla pacjenta ważącego 7kg to :
  • 0,5
  • 1,0
  • 1,5
  • 2,0
 23. Obrażeniem bezpośrednio zagrażającym życiu jest/są :
  • Stłuczenie serca
  • Odma opłucnowa
  • Obrażenia przełyku
  • Urazy przepony
 24. Opioidy stosowane do znieczulenia, działają na poziomie rdzeniowym i w wielu miejscach na poziomie ponadrdzeniowym w ośrodkowym układzie nerwowym, a być może także w opioidowych receptorach obwodowych. Dawki ...
  • Opioidy w wyniku przedawkowania przestają działać i nie znoszą bólu z powodu ich kumulacji w organiźmie
  • Podawanie opioidów w bezpośrednim okresie poopracyjnym wywołuje u pacjentów silne bóle głowy
  • Po zabiegach operacyjnych u pacjentów już po podaniu minimalnej dawki zawsze występuje depresja oddechowa
  • Opioidy prowadzą do poważnego ośrodkowego upośledzenia funkcji oddychania aż do wystąpienia depresji oddechowej ...
 25. Podczas stosowania leków opioidowych w bezpośrednim okresie pooperacyjnym wystąpiły następujące objawy: nadmierna senność, zaburzenia oddychania mogące wynikać z depresji ośrodka oddechowego, ...
  • Typowy stan senności w bezpośrednim okresie pooperacyjnym
  • Działanie niepożądane zastosowanych opioidów, wówczas należy powiadomić anestezjologa i podać Nalokson - antagonistę receptorów opioidowych
  • Należy podać tlen do oddychania
  • Należy pozostawić pacjenta w spokoju, ponieważ po zabiegu operacyjnym jest to wskazane
 26. Do indukcji znieczulenia drogą domięśniową u 3 letniego dziecka można zastosować :
  • Thiopental
  • Ketaminę
  • Etomidat
  • Propofol
 27. Podczas leczenia tlenem, każdorazowa zmiana FiO2 u noworodków wymaga kontroli :
  • EtCO2 po ok 15 minutach
  • Gazometrii krwi tętniczej po ok.15 min
  • Saturacji
  • Temperatury ciała
 28. Najczęściej plazmaferezę w oddziale intensywnej terapii stosuje się w chorobach :
  • Hematologicznych
  • Nefrologicznych
  • Metabolicznych
  • Nerwowo-mięśniowych o podłożu autoimmunologicznym
 29. Po torakotomii najlepszą i najczęstszą metodą eliminowania bólu jest :
  • Znieczulenie miejscowe
  • Znieczulenie podpajęczynówkowe wysokie
  • Znieczulenie zewnątrzoponowe piersiowe
  • Blokada nerwów międzyżebrowych
 30. U pacjenta z rozległym uszkodzeniem tchawicy, który wymaga sztucznej wentylacji, drogi oddechowe zabezpieczysz :
  • Rurką tracheotomijną
  • Rurką intubacyjną
  • Rurką Combitube
  • Maską krtaniową
 31. Dawka sugammadexu dla dzieci wynosi :
  • 1mg/kg
  • 2mg/kg
  • 3mg/kg
  • U dzieci nie stosuje się sugammadexu
 32. Zasadowica metaboliczna ostra, nieskompensowana charakteryzuje się następującymi wartościami równowagi kwasowo-zasadowej :
  • PH -podwyższone, pCO2 - obniżone, HCO3 - prawidłowe, BE - podwyższone
  • PH - podwyższone, pCO2 - prawidłowe, HCO3 - podwyższone, BE - podwyższone
  • PH - w normie, pCO2 - obniżone, HCO3 - prawidłowe, BE - obniżone
  • PH - podwyższone, pCO2 - podwyższone, HCO3 - podwyższone, BE - podwyższone
 33. W celu poprawienia stanu zdrowia pacjenta oczekującego na przeszczep wątroby, zabiegiem z wyboru jest :
  • Hemodiafiltracja
  • Dializa albuminowa
  • Dializa otrzewnowa
  • Plazmafereza
 34. Znieczulenie całkowite (TIVA) zdefiniowane jest jako technika znieczulenia, w której aby wywołać utratę świadomości, analgezję, niepamięć, kontrolę odruchów sympatoadrenergicznych i zwiotczenie mięśni szkieletowych, należy podawać :
  • Anestetyki wziewne N2O + O2 i stosować środki zwiotczające oraz narkotyki
  • Anestetyki wziewne N2O + O2 + Sevofluran i stosować środki zwiotczające i narkotyki
  • Wyłącznie dożylnie, głęboką sedację oraz opioidy
  • środki działające krótko, podawane dożylnie kojarząc: hipnotyki lub dożylne anestetyki, opioidy i środki zwiotczające
 35. Podstawowe zapotrzebowanie na płyny dla pacjenta o masie 70 kg wynosi :
  • 90 ml/h
  • 110 ml/h
  • 200 ml/h
  • 250 ml/h
 36. Wentylacja wspomagana objętością - VS to odmiana wentylacji :
  • Wspomaganej ciśnieniem, z zachowaniem stałej objętości
  • Ciśnieniowo - zmiennej
  • Z zachowaniem różnej objętości
  • Ze stałą liczbą oddechów
 37. Stosowanie pełnej heparynizacji jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania każdej techniki znieczulenia zewnątrzoponowego, natomiast podawanie profilaktycznych ...heparyny jest dopuszczalne z zachowaniem wymaganych odstępów czasowych :
  • Na 4-6 h przed zabiegiem operacyjnym
  • Najpóźniej na 12 h przed znieczuleniem zewnątrzoponowym z zatem wieczorem przed operacją
  • Na 24 h przed zabiegiem operacyjnym
  • Rano w dniu planowanej operacji
 38. Dystrybucja anestetyku podczas prowadzonego znieczulenia jest różna dla różnych tkanek i uzależniona od następujących czynników :
  • Minimalnego stężenia środków wziewnych i zwiotczających we krwi pacjenta znieczulanego
  • Właściwej ciepłoty ciała podczas prowadzonego znieczulenia
  • Rozpuszczalności anestatyku w tkance, ukrwienia tkanki i różnicy między ciśnieniami parcjalnymi anestetyków krwi i w tkance
  • średniego ciśnienia tętniczego, przy którym zachowana jest perfuzja przez naczynia włosowate pęcherzyków płucnych i tkanek innych narządów
 39. Stosując blokadę zwoju gwiaździstego uzyskamy brak bólu w obrębie :
  • Twarzy
  • Nerki
  • Łydki
  • Krocza
 40. Zalecane podstawowe monitorowanie i badania przed zgłoszeniem pacjenta do leczenia ECMO t o :
  • Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
  • Parametry funkcji nerek
  • Markery martwicy serca
  • Wszystkie odp są prawidłowe
 41. Miarowy rytm o częstości 125 u/minutę z jednakowymi załamkami P, przed każdym zespołem QRS to :
  • Bradykardia zatokowa
  • Trzepotanie przedsionków
  • Tachykardia zatokowa
  • Prawidłowy rytm zatokowy
 42. Najczęstszymi przyczynami powikłań w sedacji dzieci jest/są :
  • Niedrożność dróg oddechowych
  • Depresja oddychania i błędne podanie leku
  • Wychłodzenie i niedrożność dróg oddechowych
  • Niedrożność dróg oddechowych i depresja oddychania
 43. Objawem odmy prężnej jest :
  • Wypuk stłumiony
  • Wzrost ciśnienia tętniczego
  • Wypuk nadmiernie jawny
  • Zapadnięta klatka piersiowa
 44. Zaznacz zdanie NIEPRAWDZIWE :
  • Przedawkowanie paracetamolu prowadzi do uszkodzenia wątroby pod wpływem jego toksycznego metabolitu
  • Lek Acetylocysteina (ACC) jest efektywnym antidotum w zatruciu Paracetamolem, jesli podany jest do 8h po przedawkowaniu
  • Przedawkowanie Paracetamolu prowadzi do uszkodzenia nerek pod wpływem jego toksycznego metabolitu
  • Efekt ochronny Acetylocysteiny zmniejsza się stopniowo, wraz ze wzrostem przedziału czasowego między ...
 45. Do podstawowych rodzajów terapii w ostrym okresie udaru niedokrwiennego należy :
  • Intensywna opieka medyczna i leczenie farmakologiczne (trombolityczne, przeciwzakrzepowe, przeciwpłytkowe, neuroprotekcyjne)
  • Zapobieganie powikłaniom i ich leczenie
  • Wczesna rehabilitacja i wtórna profilaktyka udaru
  • Prawidłowe są odp A, B i C
 46. Dla zabezpieczenia noworodka przed wychłodzeniem podczas znieczulenia ogólnego, temperatura sali operacyjnej powinna być podniesiona do :
  • 22-24 stopni C
  • 24-28 stopni C
  • 24-30 stopni C
  • 26-30 stopni C
 47. Minimalne stężenie pęcherzykowe (MAC minimal alveolar concentration) to :
  • Minimalne stężenie środków zwiotczających w krwi pacjenta znieczulanego
  • Minimalne stężenie pęcherzykowe anestetyków wziewnych w powietrzu pęcherzykowym jako miara jego siły działania znieczulającego
  • Minimalne stężenie anestetyków dożylnych w krwi pacjenta znieczulanego
  • średnie ciśnienie tętnicze, przy którym zachowana jest perfuzja przez naczynia włosowate pęcherzyków płucnych i tkanek innych narządów
 48. Wskaż zdanie prawidłowe odnośnie zatorowości płucnej :
  • Masywna zatorowość płucna upośledza przepływ płucny, znacząco zwiększając obciążenie prawej komory
  • Najczęstszym źródłem materiału zatorowego jest zakrzepica żylna kończyn dolnych
  • W zatorowości płucnej objawy występują nagle
  • Wszystkie odp są prawidłowe
 49. Znieczulenie zewnątrzoponowe wiąże się z możliwością wystąpienia powikłań wczesnych, do których zalicza się :
  • Podpajęczynówkowe wstrzyknięcie środka znieczulającego z całkowitym znieczuleniem podpajęczynówkowym
  • Nakłucie żyły w przestrzeni zewnątrzoponowej
  • Prowadzi do natychmiastowego załamania funkcji układu krążenia
  • Wszystkie odp są prawidłowe
 50. Wskazaniem do wykonania blokady nerwu kulszowego są :
  • Zabiegi na tylnej powierzchni kolana
  • Zabiegi poniżej kolana
  • Zabiegi okolicy pośladków
  • Prawidłowe A i B
Pytania specjalizacja anestezjologiczna.
 • Stworzony 28/05/2018
 • Opublikowany 29/05/2018
 • Zmienione 02/06/2018
 • Trudność Trudny
 • Pytania 50
 • Motyw Zdrowie, Anatomia

Masz do wyboru 3 rodzaje projektowania:

 • Pomarańczowy
 • Niebieski
 • Light
Poz. Gracz Wynik Chrono Data
Zgodnie z klasyfikacją
Jesień 2017 nowa
przez GIORGIO ARMANi
6 gracze
Jesień 2017 nowa
przez justi
126 gracze
Jesień 2017 nowa
przez lenny37
109 280 gracze
Jesień 2017 nowa
przez mae
57 318 gracze
Jesień 2017 nowa
przez emilien5050
4 393 gracze
Jesień 2017 nowa
przez Jendeukie
3 530 gracze
Jesień 2017 nowa
przez Yareum
3 171 gracze
Jesień 2017 nowa
przez 92zer
3 253 gracze
Jesień 2017 nowa
przez angeva7
2 105 gracze
Jesień 2017 nowa
przez MQHSA
857 gracze

STRONY INTERNETOWE DO ODKRYCIA!