Specjalizacja Jesień 2015

169 gracze
 1. Podstawowym rodzajem dostępu naczyniowego u chorego przewlekle dializowanego jest przetoka...
  • Tętniczo-żylna zewnętrzna
  • Tętniczo-żylna wewnętrzna
  • Żylno-żylna wewnętrzna
  • Tętniczo tętnicza wewnętrzna
 2. Który z leków nie antagonizuje blokady nerwowo-mięśniowej wywołanej niedepolaryzującymi środkami zwiotczającymi ?
  • Pirydostygmina
  • Neostygmina
  • Edrofonium
  • Żaden z powyższych
 3. Prowadząc żywienie pozajelitowe nie powinno się podawać do żył obwodowych roztworów o osmolarności :
  • Większej niż 1200 mOsm/l
  • Większej niż 900 msOm/l
  • Większej niż 800 mOsm/l
  • Większej niż 1000 mOsm/l
 4. Balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej Wypełnia się :
  • Tlenem
  • Powietrzem
  • Ksenonem
  • Helem
 5. Po allogenicznym przeszczepie wątroby najmniej prawdopodobnym powikłaniem jest :
  • Hiperostre odrzucenie przeszczepu
  • Zakrzepica naczyń
  • Nieszczelność zespolenia dróg żółciowych
  • Skaza krwotoczna
 6. Specyficzne aspekty znieczulenia w laryngologii i chirurgii twarzowo-szczękowej to :
  • Trudna intubacja i zagrożenie drożności dróg oddechowych
  • Powikłania przy ekstubacji i ochrona przed odruchami z nerwu błędnego
  • Unikanie wymiotów i parcie we wczesnym okresie pooperacyjnym po niektórych rodzajach zabiegów
  • Wszystkie wymienione
 7. Ilość gazu zawarta w płucach na końcu maksymalnego wdechu określana jest jako :
  • Pojemność życiowa
  • Pojemność wdechowa
  • Całkowita pojemność płuc
  • Objętość oddechowa
 8. W zatruciu paracetamolem można zastosować lek antagonistyczny :
  • Glukagon
  • Flumazenil
  • Acetylocysteina
  • Atropina
 9. Zastawka Rubena jest zastawką :
  • Jednokierunkową
  • Ciśnieniową
  • Zwrotną
  • Bezzwrotną
 10. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące hemofiltracji :
  • Stosowanie metod ciągłych w leczeniu ostrej niewydolności nerek wymaga stosowania postępowania antykoagulacyjnego
  • Podstawową zasadą ciągłej techniki leczenia nerkozast. jest stałe stopniowe usuwanie płynu filtra to i subs. w nim rozpuszczonych z krwi pacj.
  • Zabieg hemofiltracji nie powoduje hemodynamicznej niestabilności krążenia
  • Wszystkie wymienione
 11. Która z rurek umożliwia wentylacje płuc bez względu na to czy pacjent zostanie zaintubowany do tchawicy czy do przełyku :
  • Carlensa
  • Combi Tube
  • Bivona
  • Rusha
 12. Który z poniższych elementów nie dotyczy mechanizmu kompensacyjnego we wstrząsie ?
  • Przyspieszenie czynności serca
  • Rozszerzenie naczyń trzewnych
  • Przyspieszenie czynności oddechowej
  • Zwężenie naczyń trzewnych
 13. Zatrucie związkami fosfoorganicznymi nie towarzyszy :
  • Zwężenie źrenic i brak reakcji na światło
  • Drgawki i wzmożone wydzielanie gruczołów
  • Wolny oddech z niezmieniona objętością oddechową
  • Zaburzenie rytmu z tendencją do bradykardii
 14. 0,1 mg to...
  • 1 mikrogram
  • 10 mikrogramów
  • 100 mikrogramów
  • 1000 mikrogramów
 15. W celu skutecznego zahamowania krzepnięcia krwi podczas krążenia pozaustrojowego przed jego rozpoczęciem należy u dorosłego pacjenta podać dożylnie heparynę w dawce :
  • 100 j.m. kg m.c
  • 200 j.m kg m.c.
  • 300 j.m kg.m.c.
  • 500 j.m. kg m.c.
 16. Późne powikłania kaniulacji dużych naczyń żylnych w przypadku zakładania czasowego dostępu naczyniowego do hemodializy to :
  • Odma opłucnowa
  • Zator powietrzny
  • Zaburzenia rytmu
  • Zakażenie
 17. Całkowita Objętość krwi pełnej u zdrowego człowieka dorosłego wynosi :
  • 50 do 56 ml na kg masy ciała
  • 55 do 60 ml na kg masy ciała
  • 60 do 66 ml na kg masy ciała
  • 67 do 70 ml na kg masy ciała
 18. Do roztworu w odżywczych nie zalicza się :
  • Aminosol 10%
  • Sterofundin
  • Intralipid 10%
  • Nutriflex
 19. Długotrwałe unieruchomienie pacjenta powoduje zaburzenia funkcjonowania całego organizmu najczęściej pojawia się :
  • Spadek ilości krwi krążącej i zmniejszenie pojemności wyrzutowej serca
  • Ograniczenie ruchomości i przykurcze w stawach
  • Zaburzenia odżywiania i odleżyny
  • Osłabienie siły mięśniowej i zanik mięśni
 20. Przy założonej kontrapulsacji wewnątrzaortalnej pielęgniarka kontroluje :
  • Diureza oraz temp kończyny w której założony jest cewnik do kontrapuls,zabarwienie czucie i Przepływ w naczyniach włosow. kończyn
  • Pracę respiratora charakter wydzieliny z drzewa oskrzelowego
  • Napięcie mięśniowe oraz zakres ruchu w stawach
  • Zaleganie treści żołądkowej
 21. Łopatki zakrzywione są częścią laryngoskopu typu :
  • Magilla
  • Macintosha
  • Foreggera
  • Stewarda
 22. Na sinica obwodową wskazują następujące objawy z wyjątkiem :
  • Zasinienia błon śluzowych gardła i języka
  • Zasinienia płatków uszu
  • Zasinienia palców dłoni
  • Zasinienia nosa
 23. Co to jest perfuzja ?
  • Upowietrznienie pęcherzyków płucnych
  • Przechodzenie gazów oddechowych z pęcherzyków płucnych do krwi i z krwi do pęcherzyków płucnych
  • Przepływ krwi przez płuca
  • Stosunek wentylacji do perfuzji
 24. Anestezja z wykorzystaniem podciśnienia to :
  • Celowe obniżenie układowego ciśnienia tętniczego w celu zmniejszenia krwawienia i ułatwienia zabiegu
  • Obniżenie podaży płynów podczas znieczulenia
  • Indukcja znieczulenia u pacjenta z ciśnieniem skurczowym poniżej 100 mmhg
  • Anestezja polegająca na zmniejszeniu rzutu serca
 25. Najważniejszymi buforami dla organizmu są :
  • Dwuwęglany
  • Fosforany
  • Hemoglobina
  • Białka
 26. Do natychmiastowego rozpoznania pomyłkowej intubacji do przełyku służą :
  • Pulsoksymetria
  • Kapnometria
  • Ocena zabarwienia powłok skórnych
  • Alarm wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych
 27. Podstawowym sposobem na przerwanie ostrego napadu Porfirii jest podanie :
  • Erytropoetyny
  • Glukozy
  • Wazopresyny
  • Diazepamu
 28. W przypadku trudności w interpretacji zapisu EKG w zróżnicowaniu asystolii i niskonapięciowego migotania komór należy :
  • Bezwzględnie wykonać defibrylacje
  • Wykonać kardiowersje
  • Wykonać uciskanie klatki piersiowej
  • Wykonać uderzenie przedsercowe
 29. W większości rodzajów czasów wcześnie dochodzi do zwiększenia pojemności minutowej serca Wyjątek stanowi wstrząs :
  • Anafilaktyczny
  • Hipowolemiczny
  • Kardiogenny
  • Septyczny
 30. Wpływ na mózgowy przepływ krwi CBF ma między innymi wartość ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi oraz temperatura ciała :
  • Hiperkapnia Hipotermia obniżające CBF
  • Hiperkapnia i hipertermia zwiększają CBF
  • Hipokapnia i Hipotermia obniżające CBF
  • Hiperkapnia i hipertermia obniżające CBF
 31. 22letni mężczyzna uzależniony od narkot.przewieziony do operacji wyr.robacz.w okresie pooper.u pacj.wystąpiły drżenia tachykardia spadek ciśnienia tętniczego krwi zmiany skórne co jest najbardziej prawdopodobną przyczyną tego zaburzenia :
  • Ból pooperacyjny
  • Hipotermia pooperacyjna
  • Zespół odstawienia
  • Gwałtowny proces infekcyjny
 32. Do technik usprawniania chorego w zakresie układu sercowo-naczyniowego nie zaliczamy :
  • Masażu pneumatycznego
  • Terapii ułożeniowej
  • Zakładanie opasek elastycznych na kończynach dolnych
  • Ćwiczeń kończyn dolnych
 33. Lek o stężeniu 0,2% który należy podać bez rozcieńczenia pacjent ma otrzymać 50 mg tego leku na godzinę Z jaką szybkością należy ustawić pompę strzykawkową :
  • 10 ml na godzinę
  • 25 ml na godzinę
  • 2,5 ml na godzinę
  • 20 ml na godzinę
 34. Po dożylnym podaniu fentanylu nie występuje :
  • Depresja oddechowa
  • Wzrost przepływu nerkowego
  • Bradykardia
  • Zahamowanie perystaltyki jelit
 35. Do przyczyn niskiego ciśnienia parcjalnego CO2 nie należy :
  • Hipowolemia
  • Oddech zwrotny dwutlenkiem węgla uszkodzenie aparatu
  • Hipertermia złośliwa
  • Zatorowość płucna
 36. Ampułka zawiera 2 ml leku o stężeniu 0,1 procent w ampułce jest :
  • 20 mikrogramów leku
  • 200 mikrogramów leku
  • 2 mg leku
  • 20 mg leku
 37. Ketamine podawaną dożylnie do indukcji znieczulenia ogólnego stosuje się w dawkach :
  • 5 to 10 mg na kg masy ciała
  • 1 do 2 mg na kg masy ciała
  • 8 na 10 mg na kilogram masy ciała
  • 3 na 5 mg na kilogram masy ciała
 38. Zapobieganie depresji krążeniowej podczas indukcji znieczulenia polega na :
  • Ułożenie pacjenta podczas indukcji w pozycji trendelenburga
  • Podaniu dożylnie koloidów lub krystaloidów
  • Zastosowanie wentylacji 100% tlenem
  • Podanie podczas indukcji znieczulenia 1 mg adrenaliny i.v.
 39. Kompleksowa opieka terapeutyczna pielęgnacyjna nad dawcą narządów polega na :
  • Zapewnienie odpowiedniej wentylacji
  • Zapewnienie odpowiedniej wentylacji i diurezy
  • Stabilizacji układu krążenia zapewnieniu należytej wentylacji utrzymaniu normotermii
  • Stabil.ukł.krążenia w zapewnieniu należytej wentyl. utrzymaniu normotermii wyrówn.zaburzeń elektrolitowych i biochemicznych utrzymaniu diurezy
 40. Przeciwwskazaniem do podania leku do kości piszczelowej u dziecka jest :
  • Odma podskórna
  • Skręcenie stawu skokowego
  • Złamanie kości piszczelowej
  • Wstrząs
 41. Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala :
  • Aldretea
  • ASA
  • Ramsaya
  • TISS
 42. Do oceny natężenia bólu używa się skali :
  • ASA
  • Guedela
  • VAS
  • Glasgow
 43. Dziecku z anafilaksja należy podać 150 mikrogramów adrenaliny ampułkę 1 ml 0, 1% adrenaliny należy :
  • Rozcieńczyć do 10 ml i podać półtora mililitra
  • Rozcieńczyć do 10 ml i podać pół militra
  • Rozcieńczyć do 20 ml i podać 15 ml
  • Rozcieńczyć do 20 ml i podać półtora mililitra
 44. Który ze środków anestetycznych jest podawany w postaci gazu ?
  • Ksenon
  • Sewofluran
  • Desfluran
  • Wszystkie powyższe
 45. Mankiet uszczelniający rurkę intubacyjną nie służy do :
  • Stabilizacji rurki
  • Zapewnienia wymiany gazowej wyłącznie przez światło rurki intubacyjnej
  • Uszczelnienia przestrzeni pomiędzy rurką a ścianą tchawicy
  • Zapobiegania aspiracji treści żołądkowej krwi i śluzu
 46. Jakie zmiany w wykresie EKG potwierdzają dokonanie się zawału ?
  • Odwrócony załamek p brak załamka q
  • Uniesienie odcinka st w strefie uszkodzenia
  • Brak załamków p poszerzenie QRS
  • Poszerzony załamek t
 47. Do zespołu objawów przetoczeniowej i hemolizy krwi zalicza się :
  • Hipotensja gorączkę duszność bóle w klatce piersiowej oraz w okolicy lędźwiowo-krzyżowej
  • Hipertensje bóle w klatce piersiowej pokrzywka świąd skóry
  • Hipertensje zaburzenia świadomości bladość skóry
  • Hipotensja obniżenie temperatury ciała bóle w klatce piersiowej
 48. Drżenie mięśniowe ból kończyn zaburzenia rytmu serca to objawy świadczące o :
  • Nadmiarze potasu
  • Niedoborze potasu
  • Niedoborze magnezu
  • Nadmiarze magnezu
 49. Wprowadzenie u osoby dorosłej do krwi większej ilości roztworu hipotonicznego ponad 100 ml :
  • Nie wywołuje zmian w krwinkach czerwonych
  • Powoduje ucieczkę wody z krwinek czerwonych a w efekcie kurczenie się krwinek
  • Powoduje przewodnienie krwinek a w efekcie ich hemoliza
  • Początkowo B a następnie C
 50. U pacjenta z torakotomią prawostronną, jeśli zachodzi potrzeba cewnikowania żyły podobojczykowej, należy wybrać do tego celu żyłkę podobojczykową :
  • Prawą
  • Lewą
  • Prawą lub lewą
  • Odma jest przeciwwskazaniem do tego zabiegu
Quiz z pytaniami że specjalizacji z jesieni 2015 roku. Pytania od 1 -50.
 • Stworzony 06/03/2018
 • Opublikowany 07/03/2018
 • Zmienione 07/03/2018
 • Trudność Średnia
 • Pytania 50
 • Motyw Zdrowie, Anatomia

Masz do wyboru 3 rodzaje projektowania:

 • Pomarańczowy
 • Niebieski
 • Light
Poz. Gracz Wynik Chrono Data
Zgodnie z klasyfikacją
przez Trudi
172 gracze
przez justi
126 gracze
przez justi_m24
67 gracze
przez justi_m24
54 gracze
przez justi_m24
51 gracze
przez therareartist
1 792 gracze
przez le pape
1 390 gracze
przez L124
884 gracze

INNE STRONY INTERNETOWE DO ODKRYCIA!