Specjalizacja Jesień 2015

152 gracze
 1. Po wyłączeniu wlewu którego leku jego działanie ustępuje najszybciej :
  • Fentanylu
  • Sufentanylu
  • Remifentanylu
  • Alfentanylu
 2. Antagonistyczne właściwości w stosunku receptora benzodiazepinowego wykazuje :
  • Flumazenil (Anexate)
  • Nalokson (Narcan)
  • Flunitrazepam (Rohypnol)
  • Protokół (Diprivan)
 3. U dziecka przebywającego w OITP po ciężkim urazie czaszkowo mózgowym należy monitorować ciśnienie śródczaszkowe ICP ciągły pomiar wykonujemy za pomocą :
  • Czujnika nadoponowego
  • Czujnika podoponowego
  • Czujnika umieszczonego podpajęczynówkowo
  • Odpowiedź A i B jest prawidłowa
 4. Surfaktant będący mieszaniną białek,fosfolipidów i węglowodanów :
  • Zwiększa napięcie powierzchniowe w pęcherzykach płucnych i zapobiega ich zapadaniu się
  • Obniża napięcie powierzchniowe w pęcherzykach płucnych i zapobiega ich zapadaniu się
  • Nie wpływa na napięcie powierzchniowe w pęcherzykach płucnych
  • Produkowany przez opłucną ułatwia przesuwanie się jej blaszek w czasie oddychania
 5. Przyczynami zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej prowadzącymi do zasadowicy metabolicznej są :
  • Długotrwałe wymioty lub usuwanie dużej ilości soku żołądkowego przez odsysanie
  • Stany pourazowe zakażenie odwodnienie niedotlenienia tkanek
  • Wentylacja mechaniczna hiperwentylacja
  • Ośrodkowa depresja oddychania
 6. Która z wymienionych igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego jest najcieńsza ?
  • 22 G
  • 24 G
  • 26 G
  • 27 G
 7. Najwyższym priorytetem leczenia urazów czaszkowo-mózgowych jest :
  • Zszycie krwawiących powłok głowy
  • Zwalczanie objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego i utrzymanie właściwego przepływu krwi przez tkankę mózgową
  • Podanie leków przeciwbólowych z grupy opioidów
  • Podanie leków krążeniowych
 8. Podczas kaniulacji żyły stopy u osoby dorosłej istnieje niebezpieczeństwo powstania :
  • Krwotoku
  • Zakrzepicy
  • Zatoru
  • Ropnia
 9. Nastawienia złamanej kończyny górnej w obrębie nadgarstka można dokonać w :
  • Blokadzie splotu ramiennego z dostępu pachowego
  • Odcinkowym znieczuleniu dożylnym IVRA
  • Znieczuleniu ogólnym
  • Wszystkie wymienione
 10. Nagły spadek EtCO2 i wzrostu ciśnienia w drogach oddechowych, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego i odgłos młyńskiego koła nad sercem to objawy :
  • Odmy prężnej
  • Hipowolemii
  • Zatoru tłuszczowego
  • Zatoru powietrznego
 11. Fiolka zawiera 20 ml Kalium Chloratum o stężeniu 15% w 2 ml jest :
  • 3 miligramy
  • 30 g
  • 300 mg
  • 3 gramy
 12. Dotyk jest istotną składową komunikowania pozawerbalnego pielęgniarki z pacjentem. Na oddziałach intensywnej terapii dominuje dotyk :
  • Ochronny
  • Proceduralny
  • Chłodny
  • Opiekuńczy
 13. Jednym z powikłań stosowania dużych dawek Furosemidu jest :
  • Przejściowa lub trwała głuchota
  • Hiperkaliemia i hipermagnezemia
  • Uogólnione obrzęki obwodowe
  • Niewydolność oddechowa
 14. Osoczem uniwersalnym do przetoczenia jest osocze od dawcy grupy :
  • 0
  • A
  • B
  • A B
 15. Który rodzaj wentylacji mechanicznej jest całkowicie niezależny od aktywności oddechowej pacjenta ?
  • CMV
  • Simv
  • PSV
  • CPAP
 16. 8-letn.dziecko ze schyłkową niewyd.nerek do plan.operac.przeszczep.nerki od dawcy rodzinnego, dotychczas leczone hemodializą.Które działanie jest celowe po zdjęciu zacisków naczyniowych celem popraw.perfuzji nerki przeszczepionej?"
  • Pogłębienie znieczulenia
  • Transfuzja krwi
  • Wlew dopaminy
  • Wlew z koloidów
 17. W częstoskurczu komorowym lekiem z wyboru jest ?
  • Naparstnica
  • Propranolol
  • Atropina
  • Amiodaron
 18. Do powikłań metabolicznych związanych z prowadzonym żywieniem pozajelitowym zalicza się :
  • Hipoglikemia i hiperglikemia niewydolność oddechową
  • Hipomagnezemia hipermagnezemia
  • Mocznica kwasica mleczanowa
  • Wszystkie powyższe
 19. Podstawową zasadą leczenia wstrząsu niezależnie od przyczyny jest :
  • Wyrównanie niedoboru objętości krwi krążącej poprzez przetoczenie krwi zgodnej
  • Zwiększenie rzutu serca poprzez podanie leków inotropowy
  • Podanie leków przeciwhistaminowych
  • Zapewnienie drożności dróg oddechowych przetaczanie płynów oraz zwalczanie hipotonii i kwasicy
 20. Lekami pierwszego rzutu stosowanymi w leczeniu wstrząsu kardiogennego NIE są...
  • Adrenalina dopamina
  • Dobutamina
  • Levonor
  • Ebrantil
 21. Do znieczulenia z wentylacją jednego płuca najczęściej używa się :
  • Rurek o podwójnym świetle
  • Rurek zbrojonych
  • Rurek guedela
  • Masek krtaniowych
 22. Przed podłączeniem 20% Manitolu należy sprawdzić dodatkowo :
  • Temperature płynu
  • Diureze minutową
  • Tętno i ciśnienie tętnicze pacjenta
  • Klarowność płynu
 23. Jaka metoda znieczulenia ogólnego jest szczególnie polecana u noworodków i niemowląt ?
  • Otwarta
  • Półotwarta
  • Pół zamknięta
  • Zamknięta
 24. Ciśnienie zaklinowania mierzone za pomocą cewnika Swana Ganza to ciśnienie odpowiadające ciśnieniu panującemu w :
  • W prawym przedsionku
  • W prawej komorze
  • Tętnicy płucnej
  • Lewym przedsionku
 25. U pacjenta z niewydolnością nerek w fazie bezmoczu występuje apatia, parestezje, bradykardia, w obrazie EKG wysokie załamki T spłaszczenie załamków P, poszerzenie zespołów QRS, co wskazuje na :
  • Hipomagnezemie
  • Hipokalcemie
  • Hiperkaliemie
  • Hipokaliemie
 26. Czynnikami które wpływają na stopień odczuwalnego bólu po zabiegu operacyjnym są :
  • Miejsce zabiegu rozległość operacji poziom neurotyzmu i lęku chorego
  • Miejsce zabiegu rozległość operacji wcześniejsze doświadczenia bólowe chorego stosowanie przed zabiegiem analgezji z wyprzedzeniem
  • Miej.zabig.rozległ.opera.stop.uszk.tknk.kier.cięcia skórn.zast.przed operac.analgez.z wyprzedz.stężenie opioid.endogen.poziom neurotyzmu i lęk.
  • Kierunek cięcia skórnego zastosowanie przed operacją analgezja z wyprzedzeniem stężenie opioidów endogennych
 27. Czynnik zwiększający minimalne stężenie pęcherzyków Mac to :
  • Wiek podeszły
  • Hipotermia
  • Ciąża
  • Alkoholizm
 28. Jaka jest dopuszczalna wartość odprowadzanego ze śródpiersia drenażu w ciągu pierwszej godziny po operacji :
  • 600 ml
  • 800 ml
  • 1000 ml
  • 1200 ml
 29. Rozcieńczenie adrenaliny 1-100.000 oznacza że :
  • 1 ml =0,01 mg adrenaliny
  • 1 ml = 0,1 mg adrenaliny
  • 1 ml = 1 mg adrenaliny
  • 0,1 ml = 0,1 mg adrenaliny
 30. Standard podstawowy monitorowania stanu klinicznego chorego podczas zabiegu operacyjnego i znieczulenia ogólnego obejmuje :
  • Temp,RR,TT,nie rzadziej niż co5min stężO2 w miesz.oddech.liczb.oddech.natlen.wentylac.czynności ukł.krąż.EKG głębok.znieczul.stopn.zwiotcz
  • Pomiar stopnia zwiotczenia RR tętna oddechu krzywej EKG co 5-10 minut
  • Obserwacje zabarwienia powłok skórnych stopnia zwiotczenia RR tętna oddechu krzywej EKG co 510 minut diurezy godzinowej
  • Pomiar perfuzji tkankowej oddechu tętna RR tolerancji na stosowaną farmakoterapii płynoterapia
 31. Środki znieczulenia miejscowego przerywają przewodnictwo nerwowe najwcześniej :
  • Czucie temperatury
  • Przewodnictwo ruchowe
  • Czucie bólu
  • Napięcie mięśniowe
 32. Układ Kuhna to modyfikacja układu :
  • Maplesona A
  • Maplesona D
  • Baina
  • Maplesona F
 33. W jakim czasie należy użyć przygotowany roztwór 1% propofolu ?
  • Dwóch godzin
  • 4 godzin
  • 6 godzin
  • 8 godzin
 34. Który element aparatu do znieczulenia zmniejsza i utrzymuje ciśnienie gazów na wejściu do aparatu oraz pozwala na usunięcie do atmosfery nadmiaru gazu przy zbyt wysokim ciśnieniu ?
  • Rotametr
  • Przepływomierz
  • Reduktor
  • Aktywny system eliminacji gazów
 35. W planie operacyjnym zgłoszono znieczulenie u 8 letniego chłopca do założenia przetoki tętniczo-żylnej na lewym ramieniu do hemodializ. Którego miejsca dostępu dożylnego należy unikać ?
  • Prawy nadgarstek
  • Lewy nadgarstek
  • Żyła szyjna zewnętrzna
  • Żyła odpiszczelowa
 36. Wentylacja z dodatnim ciśnieniem końcowowydechowym PEEP powoduje wzrost paO2 poprzez :
  • Zmniejszenie czynnościowej pojemności zalegającej FRC
  • Zapobieganie zapadaniu się pęcherzyków płucnych W końcowej fazie wydechu
  • Redukcje powierzchni wymiany gazowej
  • Zmniejszenie stosunku wentylacji do perfuzji
 37. Hiperbaryczny roztwór środka do znieczulenia regionalnego ma zastosowanie w :
  • Znieczuleniu zewnątrzoponowym
  • Znieczuleniu podpajęczynówkowym
  • Znieczuleniu krzyżowym
  • We wszystkich wyżej wymienionych
 38. Nadmierne przygięcie głowy u pacjenta poddawanego zabiegowi neurochirurgicznemu w pozycji siedzącej może być przyczyną :
  • Upośledzenie odpływu żylnego
  • Wzrostu ciśnienia śródczaszkowego
  • Niedokrwienie rdzenia kręgowego
  • Wszystkie wymienione
 39. Hiperkapnia to :
  • Zwiększona prężność dwutlenku węgla we krwi
  • Zmniejszona prężność tlenu we krwi tętniczej
  • Zmniejszona prężność dwutlenku węgla we krwi tętniczej
  • Zwiększona prężność tlenu we krwi tętniczej
 40. Ampułka 2 ml zawiera 0,1 mg Fentanylu w jednym mililitrze jest :
  • 10 mikrogram
  • 20 mikrogram
  • 50 mikrogram
  • 100 mikrogram
 41. Najczęściej występującym powikłaniem przetok tętniczo-żylnych jest :
  • Zakażenie
  • Niewydolność tętnicza zespół podkradania
  • Niewydolność żylna przedramienia
  • Zakrzepica
 42. Anestezja zdysocjowana polega na :
  • Rozkojarzeniu czynności kory mózgu i struktur podkorowych
  • Działaniu anksjolitycznym
  • Przeciwdziałaniu skurczowi oskrzeli
  • Minimalizowaniu progu drgawkowego
 43. Postępowanie anestezjologiczne w rzucawce porodowej polega na :
  • Leczeniu hipertensje
  • Zaintubowaniu chorej zwiotczenie i stosowaniu wentylacji kontrolowanej
  • Leczeniu obrzęku mózgu
  • Zastosowanie wszystkich wymienionych sposobów
 44. Jakie działanie na oskrzela ma atropina ?
  • Rozszerza oskrzela
  • Zwęża oskrzela
  • Nie wywiera wpływu na oskrzela
  • Zwęża a potem rozszerza oskrzela
 45. Na jakim poziomie kręgosłupa znajduje się rozwidlenie tchawicy u niemowlęcia ?
  • Th1 do Th2
  • Th2 do Th3
  • Th3 do Th4
  • Th4 do Th5
 46. Do śmierci człowieka prowadzi przerwanie ciągłości rdzenia kręgowego powyżej 4 segmentu szyjnego które powoduje...
  • Przerwanie realizacji ruchów lokomocyjnych
  • Przerwanie połączenia układu pozapiramidowego
  • Przerwanie połączenia ośrodków oddechowych W pnia mózgu z jądrami ruchowymi mięśni oddechowych zwłaszcza przepony
  • Przerwanie połączenia z układem autonomicznym
 47. Pacjent w trakcie operacji resekcji żołądka z powodu perforacji wrzodu musi mieć toczoną krew. Jakie są najgroźniejsze powikłania poprzetoczeniowe ?
  • Odczyny hemolityczne
  • Objawy hemolizy poprzetoczeniowej
  • Wstrząs septyczny
  • Odczyny alergiczne
 48. Pacj.skarży się na siln.bóle piersi.i trud.z odd.zwywi.ustal że poszk.w wyniku kolizji z innym pojaz.Uderzając kl.pier.w kier.która na sktk.tego się odksz. bad.podm.stwierd.boles.k.piers.i niepr.ruchom.jej ścian i trzesz.pacj. podejrzy :
  • Tamponada osierdzia
  • Odma prężną
  • Wiotką klatkę piersiową
  • Rozerwanie przełyku
 49. Jaką drogą wprowadza się najczęściej elektrodę do stałej stymulacji serca ?
  • Z dojścia obwodowego metodą wenopunkcji
  • Z dojścia obwodowego metodą wenesekcji
  • Drogą żyły podobojczykowej
  • Drogą przezprzełykową
 50. Niedokrwienie ściany dolnej charakterystyczne dla zawału serca objawia się nieprawidłowym zapisem EKG w następujących odprowadzeniach :
  • I aVL,V2 -V5
  • III, aVL
  • II, III, aVF
  • II, III, V5-V6
Pytania że specjalizacja 2015. Pytania od 50-100.
 • Stworzony 06/03/2018
 • Opublikowany 10/03/2018
 • Zmienione 13/03/2018
 • Trudność Średnia
 • Pytania 50
 • Motyw Zdrowie, Anatomia

Masz do wyboru 3 rodzaje projektowania:

 • Pomarańczowy
 • Niebieski
 • Light
Poz. Gracz Wynik Chrono Data
Zgodnie z klasyfikacją
przez Trudi
172 gracze
przez justi
126 gracze
przez justi_m24
67 gracze
przez justi_m24
54 gracze
przez justi_m24
51 gracze
przez therareartist
1 792 gracze
przez le pape
1 390 gracze
przez L124
884 gracze

INNE STRONY INTERNETOWE DO ODKRYCIA!